Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията УниКредит Булбанк (ЕИК: 831919536)
Events with persons connected to the company UniKredit Bulbank (ID: 831919536)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831919536)
Към 2019-10-23 12:39:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 12:39:06 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 48 обществени поръчки за 69 818 135,97 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-02 17:20:20Джакомо Волпи
Dzhakomo Volpi
ИТАЛИЯBoardManager2
2017-10-26 08:00:58Ясна Мандац
YAsna Mandats
ХЪРВАТСКОBoardManager2
2017-06-13 17:28:14ЛУКА ПИЕРЛУИДЖИ РУБАГА
LUKA PIERLUIDZHI RUBAGA
ИТАЛИЯSupervisor
2017-06-13 17:28:14ИВАН ВЛАХО
IVAN VLAHO
ХЪРВАТСКОSupervisor
2016-10-04 19:35:04Енрико Минити
Enriko Miniti
ИТАЛИЯRepresentative
2016-10-04 19:35:04Енрико Минити
Enriko Miniti
ИТАЛИЯBoardManager2
2016-09-15 11:34:30Теодора Александрова Петкова
Teodora Aleksandrova Petkova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-07-03 10:15:19Емилия Стефанова Палибачийска
Emiliya Stefanova Palibachiyska
BoardManager2
2016-07-03 10:15:19Цветанка Георгиева Минчева
TSvetanka Georgieva Mincheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-07-03 10:15:19Левон Карекин Хампарцумян
Levon Karekin Hampartsumyan
BoardManager2
2016-07-03 10:15:19Андреа Казини
Andrea Kazini
BoardManager2
2016-07-03 10:15:19Антоанета Куртяну
Antoaneta Kurtyanu
РУМЪНИЯBoardManager2
2016-07-03 10:15:19Патрик Шмит
Patrik SHmit
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2016-07-03 10:15:19Любослава Урам
Lyuboslava Uram
СЛОВАКИЯBoardManager2
2016-05-14 17:15:15Антоанета Куртяну
Antoaneta Kurtyanu
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-02-23 12:34:40ЧИЛА ИХАС
CHILA IHAS
УНГАРИЯSupervisor
2016-02-23 12:34:40СИЛВАНО СИЛВЕСТРИ
SILVANO SILVESTRI
ИТАЛИЯSupervisor
2016-02-23 12:34:40УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6. (отм. 24.09.2009); 7. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 8.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 9. (ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 30.03.2007Г.; 24.09.2009Г. 28.01.2016Г.) ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ,ВЪРХУ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; 10.(ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 30.03.2007Г.; 07.05.2008Г.; 24.09.2009Г. 28.01.2016Г.) ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ЛИЦЕНЗА НА БАНКАТА ДА ИЗВЪРШВА СДЕЛКИ И ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, В Т.Ч. ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 11.(ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 30.03.2007Г.; 07.05.2008Г.; 24.09.2009Г.) ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 12.(ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 28.01.2016Г.); 13. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); 14. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 15. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 16. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 17. (отм. 29.02.2012); 18. (отм. 30.03.2007); 19. (отм. 30.03.2007); 20. (отм. 30.03.2007); 21. (отм. 30.03.2007); 22. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В Т. 1 - Т. 16, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА И/ИЛИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И/ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.; 23. ИЗВЪРШВА ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2015-10-09 14:53:20Любослава Урам
Lyuboslava Uram
СЛОВАКИЯBoardManager2
2014-06-14 16:22:03ГЕРХАРД ДЕШКАН
GERHARD DESHKAN
АВСТРИЯSupervisor
2014-04-28 12:32:50Патрик Шмит
Patrik SHmit
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2013-11-27 12:57:54Цветанка Георгиева Минчева
TSvetanka Georgieva Mincheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-11-27 12:57:54Ивайло Русинов Главчовски
Ivaylo Rusinov Glavchovski
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-06-06 21:16:50СИМОНЕ МАРКУЧИ
SIMONE MARKUCHI
ИТАЛИЯSupervisor
2012-06-06 21:16:50МАУРО МАСКИО
MAURO MASKIO
ИТАЛИЯSupervisor
2012-03-27 09:33:44УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. СВЕТА НЕДЕЛЯ 7
2012-03-27 09:33:44ФРИДЕРИКЕ КОЦ
FRIDERIKE KOTS
АВСТРИЯSupervisor
2012-03-27 09:33:44УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6. (отм. 24.09.2009); 7. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 8.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; 10. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 11. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 12. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 13. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ И ДРУГА ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ (ФАКТОРИНГ, ФОРФЕТИНГ И ДРУГИ); 14. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 15. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 16. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 17. (отм. 29.02.2012); 18. (отм. 30.03.2007); 19. (отм. 30.03.2007); 20. (отм. 30.03.2007); 21. (отм. 30.03.2007); 22. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В Т. 1 - Т. 16, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА И/ИЛИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И/ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА Й ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ.; 23. ИЗВЪРШВА ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2011-07-05 12:48:57ПАСКУАЛЕ ДЖАМБОИ
PASKUALE DZHAMBOI
ИТАЛИЯBoardManager2
2011-06-23 16:14:37ДИТЕР ПАУЛ ХЕНГЛ
DITER PAUL HENGL
АВСТРИЯSupervisor
2011-06-23 16:14:37ТОМИЦА ПУСТИШЕК
TOMITSA PUSTISHEK
ХЪРВАТСКОSupervisor
2011-06-14 13:18:10Емилия Стефанова Палибачийска
Emiliya Stefanova Palibachiyska
BoardManager2
2011-06-14 13:18:10Андреа Казини
Andrea Kazini
BoardManager2
2011-06-14 13:18:10Левон Карекин Хампарцумян
Levon Karekin Hampartsumyan
BoardManager2
2011-06-14 13:18:10Микеле Амадеи, Дата на раждане 700426
Mikele Amadei, Data na razhdane 700426
ИТАЛИЯBoardManager2
2011-06-14 13:18:10АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ КРЪСТЕВ
ALEKSANDAR KALINOV KRASTEV
BoardManager2
2011-06-08 14:31:30МИКЕЛЕ АМАДЕЙ
MIKELE AMADEY
ИТАЛИЯBoardManager2
2010-12-16 09:54:03РОБЕРТ ЗАДРАЗИЛ
ROBERT ZADRAZIL
АВСТРИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03АЛБЕРТО ДЕВОТО
ALBERTO DEVOTO
ИТАЛИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03ГРАЦИАНО КАМЕЛИ
GRATSIANO KAMELI
ИТАЛИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03ХАЙНЦ МАЙДЛИНГЕР
HAYNTS MAYDLINGER
АВСТРИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03КЛАУДИО ЧЕЗАРИО
KLAUDIO CHEZARIO
АВСТРИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03ГРАЦИАНО КАМЕЛИ
GRATSIANO KAMELI
ИТАЛИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV ZHELEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-12-16 09:54:03МАРИЯ-ЕЛИЗАБЕТ ЗЬОХСТЛ-КУГЛЕР
MARIYA-ELIZABET ZXOHSTL-KUGLER
АВСТРИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39ГРАЦИАНО КАМЕЛИ
GRATSIANO KAMELI
ИТАЛИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39МАРИЯ-ЕЛИЗАБЕТ ЗЬОХСТЛ-КУГЛЕР
MARIYA-ELIZABET ZXOHSTL-KUGLER
АВСТРИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39КЛАУДИО ЧЕЗАРИО
KLAUDIO CHEZARIO
АВСТРИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV ZHELEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39РОБЕРТ ЗАДРАЗИЛ
ROBERT ZADRAZIL
АВСТРИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39АЛБЕРТО ДЕВОТО
ALBERTO DEVOTO
ИТАЛИЯSupervisor
2010-06-18 08:12:39ХАЙНЦ МАЙДЛИНГЕР
HAYNTS MAYDLINGER
АВСТРИЯSupervisor
2010-05-03 14:09:31ГЕРТ ФРАНЦ ВАЛТЕР ХЕБЕНЩРАЙТ
GERT FRANTS VALTER HEBENSHTRAYT
АВСТРИЯBoardManager2
2009-12-28 14:42:27АЛЕКСАНДЪР КАЛИНОВ КРЪСТЕВ
ALEKSANDAR KALINOV KRASTEV
BoardManager2
2009-11-27 14:36:01УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2.ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009Г.-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ ;3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; 6) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКГОРИНГ); 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2009-01-20 09:57:33КЛАУДИО ЧЕЗАРИО
KLAUDIO CHEZARIO
Supervisor
2009-01-20 09:57:33МАРИЯ-ЕЛИЗАБЕТ ЗЬОХСТЛ-КУГЛЕР
MARIYA-ELIZABET ZXOHSTL-KUGLER
Supervisor
2009-01-20 09:57:33ГРАЦИАНО КАМЕЛИ
GRATSIANO KAMELI
Supervisor
2008-03-20 18:06:54ЛЮБОМИР ИГНАТОВ ПУНЧЕВ
LYUBOMIR IGNATOV PUNCHEV
BoardManager2
2008-01-31 17:54:42МОНИКА ФЮРНЗИН
MONIKA FYURNZIN
BoardManager2
2008-01-31 17:39:40УниКредит Булбанк
UniKredit Bulbank
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-31 17:39:40УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. СВЕТА НЕДЕЛЯ 7
2008-01-31 17:39:40УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
SubjectOfActivity
Банката осъществява следните дейности :публично привличане на влогове или други възстановими средства в местна и чуждестранна валута от местни и чуждестранни физически и юридически лица и използването им за предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администреиране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, банкови карти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън извън случаите по т.2 по-горе; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с : а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и др.; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа; участие в емисии на ценни книжа, както и всички други услуги и дейности по чл. 54 ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания , произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/ ; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове, събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; придобиване, изпращане и търговия с държавни ценни книжа, при условията и по реда на Закона за държавния дълг; извършване на всякакви банкови и други дейности разрешени от БНБ, допустими от закона.
2008-01-31 17:39:40Левон Карекин Хампарцумян
Levon Karekin Hampartsumyan
Representative
2008-01-31 17:39:40Петер Харолд
Peter Harold
Representative
2008-01-31 17:39:40Андреа Казини
Andrea Kazini
Representative
2008-01-31 17:39:40Петер Харолд
Peter Harold
BoardManager2
2008-01-31 17:39:40Левон Карекин Хампарцумян
Levon Karekin Hampartsumyan
BoardManager2
2008-01-31 17:39:40Андреа Казини
Andrea Kazini
BoardManager2
2008-01-31 17:39:40Емилия Стефанова Палибачийска
Emiliya Stefanova Palibachiyska
BoardManager2
2008-01-31 17:39:40Алберто Девото
Alberto Devoto
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Роберт Задразил
Robert Zadrazil
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Томас Грос
Tomas Gros
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Марко Янаконе
Marko YAnakone
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Димитър Георгиев Желев
Dimitar Georgiev ZHelev
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Елена Патриция Гоитини
Elena Patritsiya Goitini
Supervisor
2008-01-31 17:39:40Хайнц Майдлингер
Haynts Maydlinger
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата УниКредит Булбанк UniKredit Bulbank (ЕИК: 831919536)
Check other registries about the company УниКредит Булбанк UniKredit Bulbank (ID: 831919536)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate