Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 831694000)
Events with persons connected to the company ALFA BANKA - KLON BALGARIYA (ID: 831694000)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831694000)
Към 2019-10-17 13:05:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 13:05:17 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 3 обществени поръчки за 10 125,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-19 13:15:52АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Цариградско шосе 99
2016-03-21 13:54:53СИМЕЛА ПАВЛОС МАВРИДУ
SIMELA PAVLOS MAVRIDU
ГЪРЦИЯRepresentative102
2016-03-21 13:54:53ПЕТЪР БЛАГОВЕСТОВ ДАМЯНОВ
PETAR BLAGOVESTOV DAMYANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2016-03-21 13:54:53МИЛЕНА ЕВДОКИМОВА НУЧЕВА
MILENA EVDOKIMOVA NUCHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2016-03-01 18:59:02АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA
TransferringEnterprise
2016-03-01 18:59:02ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
YUROBANK BALGARIYA
AcquisitionEnterprise
2014-04-03 12:45:56НИКОЛАОС СТЕФАНОС ЛАБРАКАКИС
NIKOLAOS STEFANOS LABRAKAKIS
ГЪРЦИЯRepresentative102
2013-07-24 09:37:01АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Цариградско шосе 99
2013-04-15 13:59:25АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Цариградско шосе 99
2012-10-16 14:58:42АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Цариградско шосе 99
2011-02-24 12:01:31АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ В МЕСТНА И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА НА СЛЕДНИТЕ СДЕЛКИ КАТО КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФАКТОРИНГ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (КАТО КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА); ГАРАНЦИИ И АНГАЖИМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (ЧЕКОВЕ И МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДР.) ВАЛУТА, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ИЛИ ПРЕХВЪРЛИМИ ЦЕННИ КНИЖА; УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И САМОТО ЕМИТИРАНЕ; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ И КОНСУЛТАЦИИ; СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; УСЛУГИ ПО КРЕДИТНИ РЕФЕРЕНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЦЕНКИ ЗА КЛИЕНТСКИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ; УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛНО ПАЗЕНЕ; ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; КАКТО И СЛЕДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ: ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ; СДЕЛКИ ЗА СВОЯ СМЕТКА, СЪСТОЯЩИ СЕ В ТЪРГОВИЯ СРЕЩУ СОБСТВЕН КАПИТАЛ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СЕ СКЛЮЧВАТ СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛ, СЪСТОЯЩО СЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕЖДАНИЯТА, ДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТИТЕ НА БАЗА ЛИЧНАТА ПРЕЦЕНКА НА КЛИЕНТИТЕ, КЪДЕТО ТЕЗИ ПОРТФЕЙЛИ ВКЛЮЧВАТ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪСТОЯЩИ СЕ В ПЕРСОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ КЛИЕНТ ИЛИ ПО НЕГОВА МОЛБА ИЛИ ИНИЦИАТИВА НА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА БАЗА ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; ПЛАСИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕЗ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: СЪХРАНЯВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПЕЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ КАТО ДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА ПАРИ НА КЛИЕНТИ В ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ЗАЕМИ НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КЪДЕТО КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯЩА КРЕДИТА ИЛИ ЗАЕМА Е ВКЛЮЧЕНА В СДЕЛКАТА; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНИЯ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТА, КОГАТО ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ; ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БАЗОВИЯ АКТИВ НА ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО БУКВИ /Д/ ДО /Ж/ И /К/ НА ЧЛ.5, ГРЪЦКИ ЗАКОН 3606/2007, ДОКОЛКОТО СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ.
2011-02-22 10:40:19КОНСТАНТИНОС КОРМЕНТЗАС
KONSTANTINOS KORMENTZAS
ГЪРЦИЯRepresentative102
2011-02-14 13:41:26ЕВАНГЕЛОС ЛИТРАС
EVANGELOS LITRAS
Representative102
2011-02-14 13:41:26ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
EVGENIYA DIMITROVA STOYANOVA
Representative102
2011-02-14 13:41:26СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2011-02-14 13:41:26ЙОАНИС ЕВАНГЕЛОС СТАЙКОС
YOANIS EVANGELOS STAYKOS
ГЪРЦИЯRepresentative102
2010-10-27 15:00:20СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2010-10-27 15:00:20АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ В МЕСТНА И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА НА СЛЕДНИТЕ СДЕЛКИ КАТО КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФАКТОРИНГ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (КАТО КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА); ГАРАНЦИИ И АНГАЖИМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (ЧЕКОВЕ И МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДР.) ВАЛУТА, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ИЛИ ПРЕХВЪРЛИМИ ЦЕННИ КНИЖА; УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И САМОТО ЕМИТИРАНЕ; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛИ И КОНСУЛТАЦИИ; СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; УСЛУГИ ПО КРЕДИТНИ РЕФЕРЕНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЦЕНКИ ЗА КЛИЕНТСКИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ; УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛНО ПАЗЕНЕ; ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; КАКТО И СЛЕДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ: ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ; СДЕЛКИ ЗА СВОЯ СМЕТКА, СЪСТОЯЩИ СЕ В ТЪРГОВИЯ СРЕЩУ СОБСТВЕН КАПИТАЛ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СЕ СКЛЮЧВАТ СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛ, СЪСТОЯЩО СЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕЖДАНИЯТА, ДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТИТЕ НА БАЗА ЛИЧНАТА ПРЕЦЕНКА НА КЛИЕНТИТЕ, КЪДЕТО ТЕЗИ ПОРТФЕЙЛИ ВКЛЮЧВАТ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪСТОЯЩИ СЕ В ПЕРСОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ КЛИЕНТ ИЛИ ПО НЕГОВА МОЛБА ИЛИ ИНИЦИАТИВА НА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА БАЗА ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; ПЛАСИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕЗ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: СЪХРАНЯВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПЕЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ КАТО ДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА ПАРИ НА КЛИЕНТИ В ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ЗАЕМИ НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КЪДЕТО КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯЩА КРЕДИТА ИЛИ ЗАЕМА Е ВКЛЮЧЕНА В СДЕЛКАТА; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНИЯ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТА, КОГАТО ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ; ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БАЗОВИЯ АКТИВ НА ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО БУКВИ /Д/ ДО /Ж/ И /К/ НА ЧЛ.5, ГРЪЦКИ ЗАКОН 3606/2007, ДОКОЛКОТО СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ.
2010-10-27 15:00:20ЕВАНГЕЛОС ЛИТРАС
EVANGELOS LITRAS
Representative102
2010-10-27 15:00:20ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
EVGENIYA DIMITROVA STOYANOVA
Representative102
2010-10-27 15:00:20ЙОАНИС ЕВАНГЕЛОС СТАЙКОС
YOANIS EVANGELOS STAYKOS
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2010-10-05 14:42:39СЕВДАЛИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
SEVDALINA IVANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2010-08-12 13:55:17АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15-17
2010-02-23 17:52:53АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ В МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА НА СЛЕДНИТЕ СДЕЛКИ КАТО КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ФАКТОРИНГ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (КАТО КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА); ГАРАНЦИИ И АНГАМИЖЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР (ЧЕКОВЕ И МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДР.) ВАЛУТА, ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ И ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ИЛИ ПРЕХВЪРЛИМИ ЦЕННИ КНИЖА; УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И САМОТО ЕМИТИРАНЕ; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛИ И КОНСУЛТАЦИИ; СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; УСЛУГИ ПО КРЕДИТНИ РЕФЕРЕНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЦЕНКИ ЗА КЛИЕНТСКИЯ КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ; УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛНО ПАЗЕНЕ; ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; КАКТО И СЛЕДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ: ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖБА НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИТЕ; СДЕЛКИ ЗА СВОЯ СМЕТКА, СЪСТОЯЩИ СЕ В ТЪРГОВИЯ СРЕЩУ СОБСТВЕН КАПИТАЛ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО СЕ СКЛЮЧВАТ СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛ, СЪСТОЯЩО СЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕЖДАНИЯТА, ДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТИТЕ НА БАЗА ЛИЧНАТА ПРЕЦЕНКА НА КЛИЕНТИТЕ, КЪДЕТО ТЕЗИ ПОРТФЕЙЛИ ВКЛЮЧВАТ ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪСТОЯЩИ СЕ В ПЕРСОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ КЛИЕНТ ИЛИ ПО НЕГОВА МОЛБА ИЛИ ИНИЦИАТИВА НА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА БАЗА ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; ПЛАСИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕЗ ТВЪРД АНГАЖИМЕНТ; УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, И СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: СЪХРАНЯВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПЕЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ КАТО ДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА ПАРИ НА КЛИЕНТИ В ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ЗАЕМИ НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КЪДЕТО КОМПАНИЯТА ПРЕДОСТАВЯЩА КРЕДИТА ИЛИ ЗАЕМА Е ВКЛЮЧЕНА В СДЕЛКАТА; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ И СЪВЕТИ, КАКТО И УСЛУГИ ОТНОСНО СЛИВАНИЯ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТА, КОГАТО ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ; ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОЕМАНЕ НА ЕМИСИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БАЗОВИЯ АКТИВ НА ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО БУКВИ /Д/ ДО /Ж/ И /К/ НА ЧЛ.5, ГРЪЦКИ ЗАКОН 3606/2007, ДОКОЛКОТО СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ.
2009-05-30 11:54:35ИОАНИС ЕВАНГЕЛОС СТАИКОС
IOANIS EVANGELOS STAIKOS
БЪЛГАРИЯRepresentative102
2009-04-02 17:35:26АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15-17
2009-03-10 14:12:45АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
Seat
2009-01-26 17:19:35КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV
Representative102
2009-01-26 17:19:35СОТИРИОС ФИЛИПОС ПЕТРУ
SOTIRIOS FILIPOS PETRU
Representative102
2009-01-26 17:19:35ОЛИВИЕ ПИЕР ХОЛ
OLIVIE PIER HOL
Representative102
2009-01-26 17:19:35ЕВАНГЕЛОС ЛИТРАС
EVANGELOS LITRAS
Representative102
2008-10-31 09:54:36ОЛИВИЕ ПИЕР ХОЛ
OLIVIE PIER HOL
Representative102
2008-08-01 14:03:17АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул.Васил Левски 15-17
2008-08-01 14:03:17АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE B MECTHA И ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA CЛEДHИTE CДEЛKИ ПO ЧЛ.1, AЛ.1 И AЛ.2 OT ЗAKOHA ЗA БAHKИTE HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA- ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; CДEЛKИ C: а) ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ; б) ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ. ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ, ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.
2008-08-01 14:03:17СОТИРИОС ФИЛИПОС ПЕТРУ
SOTIRIOS FILIPOS PETRU
Representative102
2008-08-01 14:03:17ПАНАЙОТИС ДОНГАС
PANAYOTIS DONGAS
Representative102
2008-08-01 14:03:17ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
EVGENIYA DIMITROVA STOYANOVA
Representative102
2008-08-01 14:03:17КОНСТАНТИНОС МАТЕОС ПАПАХРИСТОФОРУ
KONSTANTINOS MATEOS PAPAHRISTOFORU
Representative102
2008-08-01 14:03:17КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV
Representative102
2008-06-28 09:59:57АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11
2008-06-28 09:59:57КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV
Representative102
2008-06-28 09:59:57ПАНАЙОТИС ДОНГАС
PANAYOTIS DONGAS
Representative102
2008-06-28 09:59:57ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
EVGENIYA DIMITROVA STOYANOVA
Representative102
2008-06-28 09:59:57АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE B MECTHA И ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA CЛEДHИTE CДEЛKИ ПO ЧЛ.1, AЛ.1 И AЛ.2 OT ЗAKOHA ЗA БAHKИTE HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA- ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; CДEЛKИ C: а) ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ; б) ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ. ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ, ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.
2008-06-28 09:59:57КОНСТАНТИНОС МАТЕОС ПАПАХРИСТОФОРУ
KONSTANTINOS MATEOS PAPAHRISTOFORU
Representative102
2008-06-28 09:59:57СОТИРИОС ФИЛИПОС ПЕТРУ
SOTIRIOS FILIPOS PETRU
Representative102
2008-04-15 12:20:36АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA
LegalForm
Клон на чуждестранен търговец
2008-04-15 12:20:36АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11
2008-04-15 12:20:36АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
ALFA BANKA - KLON BALGARIYA KCHT
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE B MECTHA И ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA CЛEДHИTE CДEЛKИ ПO ЧЛ.1, AЛ.1 И AЛ.2 OT ЗAKOHA ЗA БAHKИTE HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA- ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE ПPИBЛEЧEHИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЪPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; CДEЛKИ C: а) ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ И OПЦИИ; б) ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ. ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETKИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ, ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.
2008-04-15 12:20:36СОТИРИОС ФИЛИПОС ПЕТРУ - управител с право на подпис А, Заместник управител за България
SOTIRIOS FILIPOS PETRU - upravitel s pravo na podpis A, Zamestnik upravitel za Balgariya
Representative102
2008-04-15 12:20:36КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЖИЛОВ - управител на отдел Банкиране на едро, с право на подпис А
KRASIMIR GEORGIEV ZHILOV - upravitel na otdel Bankirane na edro, s pravo na podpis A
Representative102
2008-04-15 12:20:36АННИ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА - Главен счетоводител, с право на подпис Б
ANNI DIMITROVA KRASTEVA - Glaven schetovoditel, s pravo na podpis B
Representative102
2008-04-15 12:20:36КОНСТАНТИНОС МАТТЕОС ПАПАХРИСТОФОРУ - управител с право на подпис А, Управител по Информационни технологии и операции
KONSTANTINOS MATTEOS PAPAHRISTOFORU - upravitel s pravo na podpis A, Upravitel po Informatsionni tehnologii i operatsii
Representative102
2008-04-15 12:20:36ЙОАНИС ЙОРДАНИС ЙОРДАНИДИС- управител с право на подпис А, Управител за България
YOANIS YORDANIS YORDANIDIS- upravitel s pravo na podpis A, Upravitel za Balgariya
Representative102
2008-04-15 12:20:36ТЕОНИ ГЕОРГИОС ЗИГУРАКИ - управител с право на подпис А, Директор банкиране на дребно
TEONI GEORGIOS ZIGURAKI - upravitel s pravo na podpis A, Direktor bankirane na drebno
Representative102
2008-04-15 12:20:36ИСКРЕННА СТЕФАНОВА МАКАРИЕВА - Офис мениджър на Офис централен клон - София, с право на подпис Б
ISKRENNA STEFANOVA MAKARIEVA - Ofis menidzhar na Ofis tsentralen klon - Sofiya, s pravo na podpis B
Representative102
2008-04-15 12:20:36ПРЕСЛАВА ДОБРЕВА ДОБРЕВА - Заместник началник банкиране на дребно, с право на подпис Б
PRESLAVA DOBREVA DOBREVA - Zamestnik nachalnik bankirane na drebno, s pravo na podpis B
Representative102

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ ALFA BANKA - KLON BALGARIYA (ЕИК: 831694000)
Check other registries about the company АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ ALFA BANKA - KLON BALGARIYA (ID: 831694000)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate