Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ (ЕИК: 831558413)
Events with persons connected to the company RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ (ID: 831558413)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 831558413)
Към 2019-10-23 07:22:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 07:22:59 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 26 обществени поръчки за 26 284 223,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-06-01 17:49:55Добромир Славов Добрев
Dobromir Slavov Dobrev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-06-22 08:29:15Роберт Вагенлайтнер
Robert Vagenlaytner
АВСТРИЯSupervisor
2017-06-22 08:29:15Герда Лотерсбергер-Рошиц
Gerda Lotersberger-Roshits
АВСТРИЯSupervisor
2017-06-22 08:29:15Мартин Грюл
Martin Gryul
АВСТРИЯSupervisor
2017-01-09 17:04:51Недялко Великов Михайлов
Nedyalko Velikov Mihaylov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-09 17:04:51Недялко Великов Михайлов
Nedyalko Velikov Mihaylov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-01-27 15:34:50Мартин Йозеф Питлик
Martin Yozef Pitlik
ГЕРМАНИЯRepresentative
2015-01-27 15:34:50Мартин Йозеф Питлик
Martin Yozef Pitlik
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2015-01-14 10:10:29РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Експо 2000, бул. Никола Вапцаров 55
2014-08-07 17:26:05Моника Рух
Monika Ruh
АВСТРИЯRepresentative
2014-08-07 17:26:05Моника Рух
Monika Ruh
АВСТРИЯBoardManager2
2014-05-27 11:08:34ХЕЛМУТ БРАЙТ
HELMUT BRAYT
АВСТРИЯSupervisor
2013-10-18 10:45:20МИХАИЛ ТАНЕВ ПЕТКОВ
MIHAIL TANEV PETKOV
Procurators
2013-09-16 15:33:34МИХАИЛ ТАНЕВ ПЕТКОВ
MIHAIL TANEV PETKOV
Procurators
2013-07-03 15:13:51Оливер Рьогл
Oliver Rxogl
АВСТРИЯRepresentative
2013-07-03 15:13:51Оливер Рьогл
Oliver Rxogl
АВСТРИЯBoardManager2
2013-03-25 16:18:20Добромир Славов Добрев
Dobromir Slavov Dobrev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-02-18 16:46:55МИХАИЛ ТАНЕВ ПЕТКОВ
MIHAIL TANEV PETKOV
Procurators
2012-08-23 16:51:05КУРТ БРУКНЕР
KURT BRUKNER
АВСТРИЯSupervisor
2012-07-05 12:17:50РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.ГОГОЛ 18-20
2012-07-05 12:17:50Райфайзен СЕЕ Регион Холдинг ГмбХ
Rayfayzen SEE Region Holding GmbH
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2011-07-26 11:08:14МОНИКА ФЮРНЗИН
MONIKA FYURNZIN
АВСТРИЯRepresentative
2011-07-26 11:08:14МОНИКА ФЮРНЗИН
MONIKA FYURNZIN
АВСТРИЯBoardManager2
2011-03-10 15:07:09КЛЕМЕНС ХАЛЕР
KLEMENS HALER
АВСТРИЯSupervisor
2010-11-11 16:18:55ХУБЕРТ ФИГЛ
HUBERT FIGL
АВСТРИЯSupervisor
2010-11-11 16:18:55ПОУЛ АЛАН КОХЕР
POUL ALAN KOHER
АВСТРИЯSupervisor
2010-11-11 16:18:55ЙОЗЕФ ЕБЕРЛЕ
YOZEF EBERLE
АВСТРИЯSupervisor
2010-11-11 16:18:55ФЕРЕНЦ БЕРШАН
FERENTS BERSHAN
УНГАРИЯSupervisor
2010-11-11 16:18:55РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АГ
RAYFAYZEN BANK INTERNESHANAL AG
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2009-12-04 11:46:43РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
SubjectOfActivity
(1) РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. (2) РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ : 1. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМРИ 2009 Г.-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА),ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1 ПО-ГОРЕ 3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С : а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР – ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ,ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8 ПО-ДОЛУ; б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8 ПО ДОЛУ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ; 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, (ФАКТОРИНГ); 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ).
2009-03-24 10:44:09РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
SubjectOfActivity
(1) РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯ КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. (2) РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ : 1. ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; 3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 1; 6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С : а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР – ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; 10. ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРОТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; 12. ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-05-07 08:58:40МИХАИЛ ТАНЕВ ПЕТКОВ
MIHAIL TANEV PETKOV
Procurators
2008-03-11 11:44:59НАДЕЖДА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
NADEZHDA ILIEVA MIHAYLOVA
Procurators
2008-02-15 15:23:20РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-15 15:23:20РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.ГОГОЛ 18-20
2008-02-15 15:23:20РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ИЗПOЛЗBAHE HA ПPИBЛEЧEHИTE CPEДCTBA ЗA ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ И ЗA ИHBECTИЦИИ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ПOKУПKA HA MEHИTEЛHИЦИ И ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE И C БЛAГOPOДHИ METAЛИ; ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ: ПPИEMAHE И ПPEДABAHE HA HAPEЖДAHИЯ BЬB BPЬЗKA C ЦEHHИ KHИЖA, BKЛЮЧИTEЛHO ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ CKЛЮЧBAHE HA CДEЛKИ BЬB BPЬЗKA C ЦEHHИ KHИЖA; ИЗПЬЛHEHИE HA HAPEЖДAHИЯ ЗA ПOKУПKA ИЛИ ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ; CДEЛKИ ЗA COБCTBEHA CMETKA C ЦEHHИ KHИЖA; УПPABЛEHИE, B CЬOTBETCTBИE CЬC CKЛЮЧEH C KЛИEHTA ДOГOBOP, HA ИHДИBИДУAЛEH ПOPTФEЙЛ, BKЛЮЧBAЩ ЦEHHИ KHИЖA, ПO COБCTBEHA ПPEЦEHKA БEЗ CПEЦИAЛHИ HAPEЖДAHИЯ HA KЛИEHTA; ПPEДOCTABЯHE HA ИHДИBИДУAЛHИ ИHBECTИЦИOHHИ KOHCУЛTAЦИИ HA KЛИEHT, ПO COБCTBEHA ИHИЦИATИBA ИЛИ ПO ИCKAHE HA KЛИEHTA, ПO OTHOШEHИE HA EДHA ИЛИ ПOBEЧE CДEЛKИ, CBЬPЗAHИ C ЦEHHИ KHИЖA; ПOEMAHE HA EMИCИИ ЦEHHИ KHИЖA И/ИЛИ ПPEДЛAГAHE ЗA ПЬPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA ПPИ УCЛOBИЯTA HA БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЬЛЖEHИE ЗA ЗAПИCBAHE/ПPИДOБИBAHE HA ЦEHHИTE KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ CBЬPЗAHИ C TAЗИ ДEЙHOCT; ПPEДЛAГAHE ЗA ПЬPBOHAЧAЛHA ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA БEЗ БEЗУCЛOBHO И HEOTMEHИMO ЗAДЬЛЖEHИE ЗA ПPИДOБИBAHE HA ЦEHHИTE KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ C TAЗИ ДEЙHOCT; ПPИ УCЛOBИЯ, PEД И OГPAHИЧEHИЯ, CЬГЛACHO ДEЙCTBAЩOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO. ДOПЬЛHИTEЛHИ УCЛУГИ KATO ИHBECTИЦИOHEH ПOCPEДHИK: CЬXPAHЯBAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA ЦEHHИ KHИЖA ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ, BKЛЮЧИTEЛHO ПOПEЧИTEЛCKA ДEЙHOCT /ДЬPЖAHE HA ЦEHHИ KHИЖA И HA ПAPИ HA KЛИEHTИ B ДEПOЗИTAPHA ИHCTИTУЦИЯ/ И CBЬPЗAHИTE C HEЯ УCЛУГИ KATO УПPABЛEHИE HA ПOCTЬПИЛИTE ПAPИЧHИ CPEДCTBA/ПPEДOCTABEHИTE OБEЗПEЧEHИЯ; ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ ЗA ИЗBЬPШBAHE HA CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHATA CTPATEГИЯ И CBЬPЗAHИ C TOBA BЬПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ CЬC CЛИBAHИЯ И ПOKУПKA HA ПPEДПPИЯTИЯ; CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE, BЬB BPЬЗKA C ПPEДOCTABЯHИ ИHBECTИЦИOHHИ УCЛУГИ; ИHBECTИЦИOHHИ ИЗCЛEДBAHИЯ И ФИHAHCOBИ AHAЛИЗИ ИЛИ ДPУГИ ФOPMИ HA OБЩИ ПPEПOPЬKИ, CBЬPЗAHИ CЬC CДEЛKИ C ЦEHHИ KHИЖA. ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗBЬPШBAHE HA OПEPAЦИИ ПO БEЗKACOBИ ПЛAЩAHИЯ И KЛИPИHГ HA ЧEKOBИ CMETKИ HA ДPУГИ ЛИЦA; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ И ПOEMAHETO HA PИCKA OT CЬБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ ПO CMИCЬЛA HA ЗAKOHA ЗA ПAPИЧHИTE ПPEBOДИ, EЛEKTPOHHИTE ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ И ПЛATEЖHИTE CИCTEMИ; CДEЛKИ C: A/ФИHAHCOBИ ФЮЧЬPCИ И OПЦИИ; Б/ИHCTPУMEHTИ, CBЬPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ; ПPEДOCTABЯHE HA БAHKOBИ KACETИ; ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ; KOHCУЛTAЦИИ HA ДPУЖECTBA OTHOCHO KAПИTAЛOBATA ИM CTPУKTУPA, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЬPЗAHИ C TOBA BЬПPOCИ, KAKTO И KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ OTHOCHO ПPEOБPAЗУBAHE HA ДPУЖECTBA И CДEЛKИ ПO ПPИДOБИBAHE HA ПPEДПPИЯTИE; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ.
2008-02-15 15:23:20ЦЕНКА КАЛЧЕВА ПЕТКОВА
TSENKA KALCHEVA PETKOVA
Representative
2008-02-15 15:23:20ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА ВЕЛИКОВА
EVELINA MILTENOVA VELIKOVA
Representative
2008-02-15 15:23:20АНИ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
ANI VASILEVA ANGELOVA
Representative
2008-02-15 15:23:20МОМЧИЛ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
MOMCHIL IVANOV ANDREEV
Representative
2008-02-15 15:23:20МОМЧИЛ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
MOMCHIL IVANOV ANDREEV
BoardManager2
2008-02-15 15:23:20ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА ВЕЛИКОВА
EVELINA MILTENOVA VELIKOVA
BoardManager2
2008-02-15 15:23:20ЦЕНКА КАЛЧЕВА ПЕТКОВА
TSENKA KALCHEVA PETKOVA
BoardManager2
2008-02-15 15:23:20АНИ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
ANI VASILEVA ANGELOVA
BoardManager2
2008-02-15 15:23:20НАДЕЖДА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
NADEZHDA ILIEVA MIHAYLOVA
BoardManager2
2008-02-15 15:23:20ХЕРБЕРТ СТЕПИЧ,австрийски гражданин
HERBERT STEPICH,avstriyski grazhdanin
Supervisor
2008-02-15 15:23:20ХАИНЦ ХЬОДЛ, австрийски гражданин
HAINTS HXODL, avstriyski grazhdanin
Supervisor
2008-02-15 15:23:20ПЕТЕР ЛЕНКХ, австрийски гражданин
PETER LENKH, avstriyski grazhdanin
Supervisor
2008-02-15 15:23:20РАЙФАЙЗЕН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БАНК-ХОЛДИНГ АГ,ВИЕНА
RAYFAYZEN INTERNESHANAL BANK-HOLDING AG,VIENA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ (ЕИК: 831558413)
Check other registries about the company РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ (ID: 831558413)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate