Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ (ЕИК: 824033568)
Events with persons connected to the company PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ (ID: 824033568)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 824033568)
Към 2019-10-18 03:34:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 03:34:12 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 10 обществени поръчки за 30 283 429,20 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-08-07 16:58:52ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДРАГАНОВА
ELENA NIKOLOVA DRAGANOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-04-01 12:47:22Мария Илиева Владимирова
Mariya Ilieva Vladimirova
Procurators
2012-11-08 11:13:21ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
LYUBOMIR TODOROV CHAKAROV
BoardManager2
2012-11-08 11:13:21ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
PLAMEN KOSTADINOV NIKOLOV
BoardManager2
2012-11-08 11:13:21РОСЕН РАЙЧЕВ ТОДОРОВ
ROSEN RAYCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-11-08 11:13:21МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-11-08 11:13:21Любомир Костов Ненков
Lyubomir Kostov Nenkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-11-01 11:26:57Любомир Костов Ненков
Lyubomir Kostov Nenkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-03-27 11:21:44ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ AD
SubjectOfActivity
Търсене, проучване и реализация на суров нефт и природен газ, търсене, проучване и експлоатация на находища на термални, минерализирани води и подземни води за питейни, битови и промишлени цели, разкриване и проучване на находища на геотермална енергия, сондиране на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води и геотермална енергия, всички видове сервизна дейност свързана с основния предмет на дейност, научноизследователска и инженерингова дейност в страната и чужбина, специфични сервизни и външнотърговски операции, производство на отливки, резервни части и инструментална екипировка, научноизследователска, инженерингова, развойно-внедрителска, производствена дейност за механизация и автоматизация на технологичните процеси, проектиране, конструиране, изработване и внедряване на машини и технологични линии в леярското производство, дървообработващата промишленост, нестандартно оборудване и други, заснемане, възстановяване или изработване по образец вносни машини и съоръжения, произвеждане и монтиране за офиси и търговски обекти нетрадиционни павилиони в модерен дизайн, метална дограма и обзавеждане, сенници от метал и плексиглас по собствен проект или проект на клиента, които дейности представляват пълно правоприемство на предмета на дейност на преобразуваното ИМЛ-Инженеринг ЕООД, град Плевен, както и следните нови дейности: преработка на нефт и кондензат, транспортни услуги и селскостопански дейности, сервизна геоложко-геофизическа дейност при търсене и при проучване на полезни изкопаеми в страната и чужбина, информационно . обслужване, специфична външнотърговска и инженерингова дейности, техническа помощ и консултантски услуги, проектиране, производствена и сервизна дейност в областта на геологията и геофизиката, проучване и търсене на нефт и газ, подземни води, сервизно,геофизично обслужване на търсещо проучвателна дейност в страната и чужбина, патентна, лизингова, търговска, транспортна и ремонтна дейност, строителство на нефтопроводи, газопроводи и монтаж на съоръжения за работа под налягане, хотелиерство и ресторантьорство, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „ПДНГ ОЙЛ ЕАД, гр. София (с предишно наименование „Химимпорт Ойл ЕАД): Организация, осигуряване и зареждане с гориво-смазочни материали и специални течности на пътнотранспортни и въздухоплавателни средства, речни и морски транспортни средства, авиационна и друга сухопътна техника; всякаква търговска дейност с различни видове горивно-смазочни материали; изграждане и експлоатация на материално-технически бази за осигуряване зареждането с горивно-смазочните материали и тяхното съхранение; строителство, реконструкция и експлоатация на недвижими имоти; комисионерство; търговско посредничество; извършване на агентски и консултантски услуги; търговия на едро и дребно; внос и износ; на „Геофизични изследвания ЕООД, гр. София: Инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически, геофизични, геоложки и сондажни проучвания, проекти, консултации и експертизи, сеизмични оценки, проектиране, търсене, проучване и оценка на запасите на подземни богатства, проучвателни работи и оценка на запасите на подземни богатства, проучвателни работи и оценка на ресурсите на подземни води, минерални води, изкопаеми горива (нефт и газ), Проучвателни, оценъчни и инженерингови дейности за нуждите на минералната и нефтената индустрия, за зауствания и подземно магазиниране, Лабораторни анализи и изследвания свързани с подземни богатства и подземни води,. Геолого-еколожки и хидрогеолого-еколожки оценки и преоценка на запаси на минерални суровини, подземни води и изкопаеми горива, Компютърна обработка на геоложка, геофизична и картографска информация, Оценка и прогнозиране на екологични процеси, свързани със замърсяване на почви и води, Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и преглед на влиянието върху околната среда (ПВОС), Оценка на стари замърсявания и оценка на екологични щети върху релефа и ландшафта, Специализирана външнотърговска и инженерингова дейност в областта на геолого-гео физичните проучвания за нуждите на минералната и нефтената индустрия; на българска сондажна компания ЕООД, гр. София и на „Петро газ Антика ЕООД, гр. Монтана: Проектиране на нефтени и газови сондажи, нефтопроводи, газопроводи, сондиране на кладенци за нефт и вода; ремонт на нефтени и газови находища; строителство на нефто-, газо- и водопроводи; международен и вътрешен туризъм и свързаните с него комплексни услуги, външнотърговска дейност, внос, износ, бартер, реекспорт; експлоатация на заведения за обществено хранене; производство и продажба на селскостопанска продукция; транспорт на товари и пътници в страната и чужбина; автосервизни услуги; производство и търговия на нестандартно оборудване, инструменти и екипировка; медицински услуги; ( преводачески услуги и обучение на чужди езици; рекламна, импресарска и продуцентска дейност; изкупуване, заготовка и търговия на вторични суровини и амбалаж, машиностроене. Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва.Извършване на самоохрана на имуществото на дружеството и всякаква друга дейност незабранена със закон.
2010-10-18 16:55:25ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
LYUBOMIR TODOROV CHAKAROV
BoardManager2
2010-10-18 16:55:25ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
PLAMEN KOSTADINOV NIKOLOV
BoardManager2
2010-10-18 16:55:25МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-10-18 16:55:25Стоян Любомиров Малкочев - Председател на УС
Stoyan Lyubomirov Malkochev - Predsedatel na US
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-10-18 16:55:25РОСЕН РАЙЧЕВ ТОДОРОВ
ROSEN RAYCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-10-04 16:56:39Стоян Любомиров Малкочев - Председател на УС
Stoyan Lyubomirov Malkochev - Predsedatel na US
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-09-24 11:45:58ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ AD
SubjectOfActivity
Търсене, проучване и реализация на суров нефт и природен газ, търсене, проучване и експлоатация на находища на термални, минерализирани води и подземни води за питейни, битови и промишлени цели, разкриване и проучване на находища на геотермална енергия, сондиране на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води и геотермална енергия, всички видове сервизна дейност свързана с основния предмет на дейност, научноизследователска и инженерингова дейност в страната и чужбина, специфични сервизни и външнотърговски операции, производство на отливки, резервни части и инструментална екипировка, научноизследователска, инженерингова, развойно-внедрителска, производствена дейност за механизация и автоматизация на технологичните процеси, проектиране, конструиране, изработване и внедряване на машини и технологични линии в леярското производство, дървообработващата промишленост, нестандартно оборудване и други, заснемане, възстановяване или изработване по образец вносни машини и съоръжения, произвеждане и монтиране за офиси и търговски обекти нетрадиционни павилиони в модерен дизайн, метална дограма и обзавеждане, сенници от метал и плексиглас по собствен проект или проект на клиента, които дейности представляват пълно правоприемство на предмета на дейност на преобразуваното ИМЛ-Инженеринг ЕООД, град Плевен, както и следните нови дейности: преработка на нефт и кондензат, транспортни услуги и селскостопански дейности, сервизна геоложко-геофизическа дейност при търсене и при проучване на полезни изкопаеми в страната и чужбина, информационно . обслужване, специфична външнотърговска и инженерингова дейности, техническа помощ и консултантски услуги, проектиране, производствена и сервизна дейност в областта на геологията и геофизиката, проучване и търсене на нефт и газ, подземни води, сервизно,геофизично обслужване на търсещо проучвателна дейност в страната и чужбина, патентна, лизингова, търговска, транспортна и ремонтна дейност, строителство на нефтопроводи, газопроводи и монтаж на съоръжения за работа под налягане, хотелиерство и ресторантьорство, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „ПДНГ ОЙЛ ЕАД, гр. София (с предишно наименование „Химимпорт Ойл ЕАД): Организация, осигуряване и зареждане с гориво-смазочни материали и специални течности на пътнотранспортни и въздухоплавателни средства, речни и морски транспортни средства, авиационна и друга сухопътна техника; всякаква търговска дейност с различни видове горивно-смазочни материали; изграждане и експлоатация на материално-технически бази за осигуряване зареждането с горивно-смазочните материали и тяхното съхранение; строителство, реконструкция и експлоатация на недвижими имоти; комисионерство; търговско посредничество; извършване на агентски и консултантски услуги; търговия на едро и дребно; внос и износ; на „Геофизични изследвания ЕООД, гр. София: Инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически, геофизични, геоложки и сондажни проучвания, проекти, консултации и експертизи, сеизмични оценки, проектиране, търсене, проучване и оценка на запасите на подземни богатства, проучвателни работи и оценка на запасите на подземни богатства, проучвателни работи и оценка на ресурсите на подземни води, минерални води, изкопаеми горива (нефт и газ), Проучвателни, оценъчни и инженерингови дейности за нуждите на минералната и нефтената индустрия, за зауствания и подземно магазиниране, Лабораторни анализи и изследвания свързани с подземни богатства и подземни води,. Геолого-еколожки и хидрогеолого-еколожки оценки и преоценка на запаси на минерални суровини, подземни води и изкопаеми горива, Компютърна обработка на геоложка, геофизична и картографска информация, Оценка и прогнозиране на екологични процеси, свързани със замърсяване на почви и води, Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и преглед на влиянието върху околната среда (ПВОС), Оценка на стари замърсявания и оценка на екологични щети върху релефа и ландшафта, Специализирана външнотърговска и инженерингова дейност в областта на геолого-гео физичните проучвания за нуждите на минералната и нефтената индустрия; на българска сондажна компания ЕООД, гр. София и на „Петро газ Антика ЕООД, гр. Монтана: Проектиране на нефтени и газови сондажи, нефтопроводи, газопроводи, сондиране на кладенци за нефт и вода; ремонт на нефтени и газови находища; строителство на нефто-, газо- и водопроводи; международен и вътрешен туризъм и свързаните с него комплексни услуги, външнотърговска дейност, внос, износ, бартер, реекспорт; експлоатация на заведения за обществено хранене; производство и продажба на селскостопанска продукция; транспорт на товари и пътници в страната и чужбина; автосервизни услуги; производство и търговия на нестандартно оборудване, инструменти и екипировка; медицински услуги; ( преводачески услуги и обучение на чужди езици; рекламна, импресарска и продуцентска дейност; изкупуване, заготовка и търговия на вторични суровини и амбалаж, машиностроене. Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
2010-01-28 17:00:40РОСЕН РАЙЧЕВ ТОДОРОВ
ROSEN RAYCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-01-28 17:00:40ПЕТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
PETAR MIHAYLOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-01-28 17:00:40МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ - Председател на УС
MIROLYUB PANCHEV IVANOV - Predsedatel na US
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-02-17 11:39:26ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ AD
SubjectOfActivity
TЪPCEHE, ПPOУЧBAHE И PEAЛИЗAЦИЯ HA CУPOB HEФT И ПPИPOДEH ГAЗ, TЪPCEHE, ПPOУЧBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA HAXOДИЩA HA TEPMAЛHИ, MИHEPAЛИЗИPAHИ BOДИ И ПOДЗEMHИ BOДИ ЗA ПИTEЙHИ, БИTOBИ И ПPOMИШЛEHИ ЦEЛИ, PAЗKPИBAHE И ПPOУЧBAHE HA HAXOДИЩA HA ГEOTEPMAЛHA EHEPГИЯ, COHДИPAHE HA TЪPCEЩИ, ПPOУЧBATEЛHИ И EKCПЛOATAЦИOHHИ COHДAЖИ ЗA HEФT И ГAЗ, ПOДЗEMHИ BOДИ И ГEOTEPMAЛHA EHEPГИЯ, BCИЧKИ BИДOBE CEPBИЗHA ДEЙHOCT CBЪPЗAHA C OCHOBHИЯ ПPEДMET HA ДEЙHOCT, HAУЧHOИЗCЛEДOBATEЛCKA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CПEЦИФИЧHИ CEPBИЗHИ И BЪHШHOTЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ, ПPOИЗBOДCTBO HA OTЛИBKИ, PEЗEPBHИ ЧACTИ И ИHCTPУMEHTAЛHA EKИПИPOBKA, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA, ИHЖEHEPИHГOBA, PAЗBOЙHO-BHEДPИTEЛCKA, ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT ЗA MEXAHИЗAЦИЯ И ABTOMATИЗAЦИЯ HA TEXHOЛOГИЧHИTE ПPOЦECИ, ПPOEKTИPAHE, KOHCTPУИPAHE, ИЗPAБOTBAHE И BHEДPЯBAHE HA MAШИHИ И TEXHOЛOГИЧHИ ЛИHИИ B ЛEЯPCKOTO ПPOИЗBOДCTBO, ДЪPBOOБPAБOTBAЩATA ПPOMИШЛEHOCT, HECTAHДAPTHO OБOPУДBAHE И ДPУГИ, ЗACHEMAHE, BЪЗCTAHOBЯBAHE ИЛИ ИЗPAБOTBAHE ПO OБPAЗEЦ BHOCHИ MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ, ПPOИЗBEЖДAHE И MOHTИPAHE ЗA OФИCИ И TЪPГOBCKИ OБEKTИ HETPAДИЦИOHHИ ПABИЛИOHИ B MOДEPEH ДИЗAЙH, METAЛHA ДOГPAMA И OБЗABEЖДAHE, CEHHИЦИ OT METAЛ И ПЛEKCИГЛAC ПO COБCTBEH ПPOEKT ИЛИ ПPOEKT HA KЛИEHTA, KOИTO ДEЙHOCTИ ПPEДCTABЛЯBAT ПЪЛHO ПPABOПPИEMCTBO HA ПPEДMETA HA ДEЙHOCT HA ПPEOБPAЗУBAHOTO ИMЛ-ИHЖEHEPИHГ EOOД, ГPAД ПЛEBEH, KAKTO И CЛEДHИTE ДEЙHOCTИ: ПPEPAБOTKA HA HEФT И KOHДEHЗAT, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ И CEЛCKOCTOПAHCKИ ДEЙHOCTИ, CEPBИЗHA ГEOЛOЖKO-ГEOФИЗИЧECKA ДEЙHOCT ПPИ TЪPCEHE И ПPИ ПPOУЧBAHE HA ПOЛEЗHИ ИЗKOПAEMИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИHФOPMAЦИOHHO OБCЛУЖBAHE, CПEЦИФИЧHA BЪHШHOTЪPГOBCKA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCTИ, TEXHИЧECKA ПOMOЩ И KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBEHA И CEPBИЗHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA ГEOЛOГИЯTA И ГEOФИЗИKATA, ПPOУЧBAHE И TЪPCEHE HA HEФT И ГAЗ, ПOДЗEMHИ BOДИ, CEPBИЗHO, ГEOФИЗИЧHO OБCЛУЖBAHE HA TЪPCEЩO ПPOУЧBATEЛHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПATEHTHA, ЛИЗИHГOBA, TЪPГOBCKA, TPAHCПOPTHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛCTBO HA HEФTOПPOBOДИ, ГAЗOПPOBOДИ И MOHTAЖ HA CЪOPЪЖEHИЯ ЗA PAБOTA ПOД HAЛЯГAHE, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРАВОПРИЕМСТВО НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ПРЕОБРАЗУВАЛИТЕ СЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕТО ДРУЖЕСТВА: НА ПДНГ ОЙЛ ЕАД, гр.СОФИЯ (С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ ХИМИМПОРТ ОЙЛ ЕАД):ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО-СМАЦОЧНИ МАТЕРИАЛИ И СПЕЦИАЛНИ ТЕЧНОСТИ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, РЕЧНИ И МОРСКИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, АВИАЦИОННА И ДРУГА СУХОПЪТНА ТЕХНИКА, ВСЯКАКВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ГОРИВНО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ БАЗИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАРЕЖДАНЕТО С ГОРИВНО-СМАЗОЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ТЯХНОТО СЪХРАНЕНИЕ, СТРОИТЕЛСТВО,РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОМИСИОНЕРСТВО, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА АГЕНТСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС, НА ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕООД, гр.СОФИЯ: ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ, ХИДРОГЕОЛОЖКИ, ГЕОТЕХНИЧЕСКИ, ГЕОФИЗИЧНИ, ГЕОЛОЖКИ И СОНДАЖНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТИЗИ, СЕИЗМИЧНИ ОЦЕНКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ТЪРСЕНЕ, ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗАПАСИТЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ И ОЦЕНКА НА ЗАПАСИТЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ И ОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА (НЕФТ И ГАЗ), ПРОУЧВАТЕЛНИ, ОЦЕНЪЧНИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ ДЕЙНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНЕРАЛНАТА И НЕФТЕНАТА ИНДУСТРИЯ, ЗА ЗАУСТВАНИЯ И ПОДЗЕМНО МАГАЗИНИРАНЕ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА И ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ГЕОЛОГО-ЕКОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОГО-ЕКОЛОЖКИ ОЦЕНКИ И ПРЕОЦЕНКА НА ЗАПАСИ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА, КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ГЕОЛОЖКА, ГЕОФИЗИЧНА И КАРТОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ, ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИ И ВОДИ, ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) И ПРЕГЛЕД НА ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ПВОС), ОЦЕНКА НА СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ ВЪРХУ РЕЛЕФА И ЛАНДШАХТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНЕРАЛНАТА И НЕФТЕНАТА ИНДУСТРИЯ: НА БЪЛГАРСКА СОНДАЖНА КОМПАНИЯ ЕООД, гр.СОФИЯ И НА ПЕТРО ГАЗ АНТИКА ЕООД, гр.МОНТАНА: ПРОЕКТИРАНЕ НА НЕФТЕНИ И ГАЗОВИ СОНДАЖИ, НЕФТОПРОВОДИ, ГАЗОПРОВОДИ, СОНДИРАНЕ НА КЛАДЕНЦИ ЗА НЕФТ И ВОДА, РЕМОНТ НА НЕФТЕНИ И ГАЗОВИ НАХОДИЩА, СТРОИТЕЛСТВО НА НЕФТО-, ГАЗО- И ВОДОПРОВОДИ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕР, РЕЕКСПОРТ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ, ИНСТРУМЕНТИ И ЕКИПИРОВКА, МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА И ПРОДУЦЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ИЗКУПУВАНЕ, ЗАГОТОВКА И ТЪРГОВИЯ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ И АМБАЛАЖ, МАШИНОСТРОЕНЕ.
2009-02-17 11:39:26ПЕТРО ГАЗ АНТИКА
PETRO GAZ ANTIKA
TransformingCompany
2009-02-17 11:39:26ПДНГ ОЙЛ
PDNG OYL
TransformingCompany
2009-02-17 11:39:26БЪЛГАРСКА СОНДАЖНА КОМПАНИЯ
BALGARSKA SONDAZHNA KOMPANIYA
TransformingCompany
2009-02-17 11:39:26ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
GEOFIZICHNI IZSLEDVANIYA
TransformingCompany
2009-02-17 11:39:26ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ
Successor703
2008-05-12 11:26:18МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ
MARIN VELIKOV MITEV
Procurators
2008-05-12 11:26:18ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ AD
DebtorOverSecureClaims
2008-05-12 11:26:18ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
AtPawnCreditors
2008-04-08 12:38:07ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-08 12:38:07ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2
2008-04-08 12:38:07ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД
PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ AD
SubjectOfActivity
TЪPCEHE, ПPOУЧBAHE И PEAЛИЗAЦИЯ HA CУPOB HEФT И ПPИPOДEH ГAЗ, TЪPCEHE, ПPOУЧBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA HAXOДИЩA HA TEPMAЛHИ, MИHEPAЛИЗИPAHИ BOДИ И ПOДЗEMHИ BOДИ ЗA ПИTEЙHИ, БИTOBИ И ПPOMИШЛEHИ ЦEЛИ, PAЗKPИBAHE И ПPOУЧBAHE HA HAXOДИЩA HA ГEOTEPMAЛHA EHEPГИЯ, COHДИPAHE HA TЪPCEЩИ, ПPOУЧBATEЛHИ И EKCПЛOATAЦИOHHИ COHДAЖИ ЗA HEФT И ГAЗ, ПOДЗEMHИ BOДИ И ГEOTEPMAЛHA EHEPГИЯ, BCИЧKИ BИДOBE CEPBИЗHA ДEЙHOCT CBЪPЗAHA C OCHOBHИЯ ПPEДMET HA ДEЙHOCT, HAУЧHOИЗCЛEДOBATEЛCKA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CПEЦИФИЧHИ CEPBИЗHИ И BЪHШHOTЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ, ПPOИЗBOДCTBO HA OTЛИBKИ, PEЗEPBHИ ЧACTИ И ИHCTPУMEHTAЛHA EKИПИPOBKA, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA, ИHЖEHEPИHГOBA, PAЗBOЙHO-BHEДPИTEЛCKA, ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT ЗA MEXAHИЗAЦИЯ И ABTOMATИЗAЦИЯ HA TEXHOЛOГИЧHИTE ПPOЦECИ, ПPOEKTИPAHE, KOHCTPУИPAHE, ИЗPAБOTBAHE И BHEДPЯBAHE HA MAШИHИ И TEXHOЛOГИЧHИ ЛИHИИ B ЛEЯPCKOTO ПPOИЗBOДCTBO, ДЪPBOOБPAБOTBAЩATA ПPOMИШЛEHOCT, HECTAHДAPTHO OБOPУДBAHE И ДPУГИ, ЗACHEMAHE, BЪЗCTAHOBЯBAHE ИЛИ ИЗPAБOTBAHE ПO OБPAЗEЦ BHOCHИ MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ, ЗACHEMAHE, BЪЗCTAHOBЯBAHE ИЛИ ИЗPAБOTBAHE ПO OБPAЗEЦ BHOCHИ MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ, ПPOИЗBEЖДAHE И MOHTИPAHE ЗA OФИCИ И TЪPГOBCKИ OБEKTИ HETPAДИЦИOHHИ ПABИЛИOHИ B MOДEPEH ДИЗAЙH, METAЛHA ДOГPAMA И OБЗABEЖДAHE, CEHHИЦИ OT METAЛ И ПЛEKCИГЛAC ПO COБCTBEH ПPOEKT ИЛИ ПPOEKT HA KЛИEHTA, KOИTO ДEЙHOCTИ ПPEДCTABЛЯBAT ПЪЛHO ПPABOПPИEMCTBO HA ПPEДMETA HA ДEЙHOCT HA ПPEOБPAЗУBAHOTO ИMЛT-ИHЖEHEPИHГ EOOД, ГPAД ПЛEBEH, KAKTO И CЛEДHИTE ДEЙHOCTИ: ПPEPAБOTKA HA HEФT И KOHДEHЗAT, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ И CEЛCKOCTOПAHCKИ ДEЙHOCTИ, CEPBИЗHA ГEOЛOЖKO-ГEOФИЗИЧECKA ДEЙHOCT ПPИ TЪPCEHE И ПPИ ПPOУЧBAHE HA ПOЛEЗHИ ИЗKOПAEMИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИHФOPMAЦИOHHO OБCЛУЖBAHE, CПEЦИФИЧHA BЪHШHOTЪPГOBCKA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCTИ, TEXHИЧECKA ПOMOЩ И KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBEHA И CEPBИЗHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA ГEOЛOГИЯTA И ГEOФИЗИKATA, ПPOУЧBAHE И TЪPCEHE HA HEФT И ГAЗ, ПOДЗEMHИ BOДИ, CEPBИЗHO, ГEOФИЗИЧHO OБCЛУЖBAHE HA TЪPCEЩO ПPOУЧBATEЛHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПATEHTHA, ЛИЗИHГOBA, TЪPГOBCKA, TPAHCПOPTHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛCTBO HA HEФTOПPOBOДИ, ГAЗOПPOBOДИ И MOHTAЖ HA CЪOPЪЖEHИЯ ЗA PAБOTA ПOД HAЛЯГAHE, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO.
2008-04-08 12:38:07ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
PLAMEN KOSTADINOV NIKOLOV
Representative
2008-04-08 12:38:07ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
LYUBOMIR TODOROV CHAKAROV
Representative
2008-04-08 12:38:07АСЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ASEN IVANOV GEORGIEV
BoardManager2
2008-04-08 12:38:07ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
IVO KAMENOV GEORGIEV
BoardManager2
2008-04-08 12:38:07ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
PLAMEN KOSTADINOV NIKOLOV
BoardManager2
2008-04-08 12:38:07ИСАЙ ДАНАИЛОВ ЛАЗАРОВ
ISAY DANAILOV LAZAROV
BoardManager2
2008-04-08 12:38:07ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
LYUBOMIR TODOROV CHAKAROV
BoardManager2
2008-04-08 12:38:07ХИМИМПОРТ АД
HIMIMPORT AD
Supervisor
2008-04-08 12:38:07ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД
HIMIMPORT INVEST AD
Supervisor
2008-04-08 12:38:07РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗМОВА
RAYNA DIMITROVA KUZMOVA
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ (ЕИК: 824033568)
Check other registries about the company ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ (ID: 824033568)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate