Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТОКУДА БАНК (ЕИК: 813155318)
Events with persons connected to the company TOKUDA BANK (ID: 813155318)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 813155318)
Към 2019-10-17 13:50:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 13:50:06 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 64 127,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-30 17:55:35Тодорина Александрова Докторова
Todorina Aleksandrova Doktorova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-06-21 12:15:15Томас Майкъл Хигинс
Tomas Maykal Higins
САЩSupervisor
2016-12-20 17:03:46ТОКУДА БАНК АД
TOKUDA BANK AD
SubjectOfActivity
1. ИЗВЪРШВАНЕ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ |ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА|, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А| ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР-ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; Б| ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В|ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ,ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т9;9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА С МЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА,КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ |ФАКТОРИНГ|;13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2016-10-19 16:04:22АННА ПЕТРОВА ЦАНКОВА-БОНЕВА
ANNA PETROVA TSANKOVA-BONEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-10-19 16:04:22АННА ПЕТРОВА ЦАНКОВА-БОНЕВА
ANNA PETROVA TSANKOVA-BONEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-07-20 11:01:04ТОКУДА БАНК АД
TOKUDA BANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГЕОРГ ВАШИНГТОН 21
2016-01-13 13:38:51Мария Светославова Шейтанова
Mariya Svetoslavova SHeytanova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-01-13 13:38:51Мария Светославова Шейтанова
Mariya Svetoslavova SHeytanova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-10-13 11:19:17Димитър Стоянов Вучев
Dimitar Stoyanov Vuchev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-10-13 11:19:17Артур И. Стерн
Artur I. Stern
САЩSupervisor
2015-10-13 11:19:17ТОКУШУКАЙ ИНКОРПОРЕЙТИД, фирмен рег.номер 0100-01-066799, ТОКИО
TOKUSHUKAY INKORPOREYTID, firmen reg.nomer 0100-01-066799, TOKIO
ЯПОНИЯSupervisor
2015-10-01 15:35:20Димитър Стоянов Вучев
Dimitar Stoyanov Vuchev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-10-01 15:35:20Артур И. Стерн
Artur I. Stern
САЩSupervisor
2015-10-01 15:35:20ТОКУШУКАЙ ИНКОРПОРЕЙТЙД, фирмен рег.номер 0100-01-066799, ТОКИО
TOKUSHUKAY INKORPOREYTYD, firmen reg.nomer 0100-01-066799, TOKIO
ЯПОНИЯSupervisor
2015-09-28 16:40:09Димитър Стоянов Вучев
Dimitar Stoyanov Vuchev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-09-28 16:40:09Артур И. Стерн
Artur I. Stern
САЩSupervisor
2015-09-28 16:40:09ТОКУШУКАЙ ИНКОРПОРЕЙТЙД
TOKUSHUKAY INKORPOREYTYD
ЯПОНИЯSupervisor
2015-09-15 17:05:54ТОКУШУКАЙ ИНКОРПОРЕТЙД, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 0100-01-066799
TOKUSHUKAY INKORPORETYD, CHuzhdestranno yuridichesko litse, Identifikatsiya 0100-01-066799
ЯПОНИЯSupervisor
2014-05-16 15:34:05БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
BOYAN NIKOLOV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-16 15:34:05БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
BOYAN NIKOLOV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-01-17 15:58:16Димитър Христов Славчев
Dimitar Hristov Slavchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-06-14 13:17:00Димитър Стоянов Вучев
Dimitar Stoyanov Vuchev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-03-16 16:13:14ТОКУДА БАНК АД
TOKUDA BANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 3
2012-03-16 16:13:14Кацуюки Носо
Katsuyuki Noso
ЯПОНИЯSupervisor
2012-03-16 16:13:14Артур И. Стерн
Artur I. Stern
САЩSupervisor
2012-03-16 16:13:14ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОСПИТАЛ СЪРВИС КО
INTERNESHANAL HOSPITAL SARVIS KO
ЯПОНИЯSupervisor
2010-11-23 09:25:54КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕНДЕВ
KIRIL DIMITROV PENDEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-11-23 09:25:54КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕНДЕВ
KIRIL DIMITROV PENDEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-10-20 10:05:55ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
VANYA GEORGIEVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-20 10:05:55ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
VANYA GEORGIEVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-23 10:07:48ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ ЕООД
TOKUSHUKAY-SOFIYA EOOD
Supervisor
2009-06-23 10:07:48ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОСПИТАЛ СЪРВИС КО, ЯПОНИЯ
INTERNESHANAL HOSPITAL SARVIS KO, YAPONIYA
Supervisor
2009-06-23 10:07:48МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ АД
MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE TOKUDA BOLNITSA SOFIYA AD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-23 10:07:48ТОКУДА БАНК АД
TOKUDA BANK AD
SubjectOfActivity
1. ИЗВЪРШВАНЕ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ,А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ |ПЛАТЕЖНИ КАРТИ,ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА|,ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС : А| ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР -ЧЕКОВЕ,МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; Б| ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В|ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ,ОПЦИИ ,ИНСТРУМЕНТИ,СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ,КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т9;9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА С МЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА,УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА,КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ . 5 ,АЛ 2 И3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА,ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ,КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ,ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ |ФАКТОРИНГ|;13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;15. СЪБИРАНЕ,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ,ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2009-06-20 12:09:49МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ АД
MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE TOKUDA BOLNITSA SOFIYA AD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-20 12:09:49ТОКУДА БАНК АД
TOKUDA BANK AD
SubjectOfActivity
1. ИЗВЪРШВАНЕ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ,А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРАТИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ |ПЛАТЕЖНИ КАРТИ,ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА|,ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС : А| ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР -ЧЕКОВИ,МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; Б| ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В|ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ,ОПЦИИ ,ИНСТРУМЕНТИ,СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ,КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т9;9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА С МЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА,УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА,КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ . 5 ,АЛ 2 И3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА,ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ,КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ,ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ |ФАКТОРИНГ|;13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;15. СЪБИРАНЕ,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ,ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ.
2008-08-18 10:40:31ТОКУДА БАНК АД
TOKUDA BANK AD
SubjectOfActivity
1.ИЗВЪРШВАНЕ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2.ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; 4.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6.ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.1; 7.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 8.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 9.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: а)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТАРНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 10.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 11.ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО 12.КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; 13.ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); 14.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 15.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 16.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 17.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-07-30 10:35:38ТОКУДА БАНК АД
TOKUDA BANK AD
SubjectOfActivity
1.ИЗВЪРШВАНЕ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2.ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; 4.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6.ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.1; 7.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 8.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ СДЕЛКИ;+ 9.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: а)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТАРНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 10.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 11.ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО 12.КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; 13.ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); 14.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 15.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 16.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 17.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-06-28 12:03:48СТАНИМИР БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
STANIMIR BOYANOV MIHAYLOV
Representative
2008-03-20 09:37:39СТОЯН ПЕЙКОВ СТОЯНОВ
STOYAN PEYKOV STOYANOV
Procurators
2008-02-20 19:12:27НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY GEORGIEV DIMITROV
BoardManager2
2008-02-20 18:46:14ТОКУДА БАНК
TOKUDA BANK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-20 18:46:14ТОКУДА БАНК АД
TOKUDA BANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 3
2008-02-20 18:46:14ТОКУДА БАНК АД
TOKUDA BANK AD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK, ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ, КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО,ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ, ДЕЙНОСТ НА ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.1, ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ, ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ,ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИTEЛHИЦИ, ДЕПОЗИТАРНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б)ЧУЖДECTPAHHА ВАЛУТА И БЛAГOPOДHИ METAЛИ;В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOТО ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA,ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЬБИPAHETO HA TEЗИ ВЗЕМАHИЯ /ФAKTOPИHГ/, ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ, СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ, ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-02-20 18:46:14ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
Representative
2008-02-20 18:46:14ЙОНКА НИКОЛОВА КИНОВА
YONKA NIKOLOVA KINOVA
Representative
2008-02-20 18:46:14ЛЮБОМИР СТОЯНЧОВ МАНОЛОВ
LYUBOMIR STOYANCHOV MANOLOV
Representative
2008-02-20 18:46:14ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
BoardManager2
2008-02-20 18:46:14ЛЮБОМИР СТОЯНЧОВ МАНОЛОВ
LYUBOMIR STOYANCHOV MANOLOV
BoardManager2
2008-02-20 18:46:14СТАНИМИР БОЯНОВ МИХАЙЛОВ
STANIMIR BOYANOV MIHAYLOV
BoardManager2
2008-02-20 18:46:14СТОЯН ПЕЙКОВ СТОЯНОВ
STOYAN PEYKOV STOYANOV
BoardManager2
2008-02-20 18:46:14ЙОНКА НИКОЛОВА КИНОВА
YONKA NIKOLOVA KINOVA
BoardManager2
2008-02-20 18:46:14ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОСПИТАЛ СЪРВИС КО, ЯПОНИЯ
INTERNESHANAL HOSPITAL SARVIS KO, YAPONIYA
Supervisor
2008-02-20 18:46:14ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ ЕООД
TOKUSHUKAY-SOFIYA EOOD
Supervisor
2008-02-20 18:46:14САТОРУ НАКАГАМИ
SATORU NAKAGAMI
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ТОКУДА БАНК TOKUDA BANK (ЕИК: 813155318)
Check other registries about the company ТОКУДА БАНК TOKUDA BANK (ID: 813155318)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate