Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК (ЕИК: 813071350)
Events with persons connected to the company SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK (ID: 813071350)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 813071350)
Към 2019-11-13 02:36:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-13 02:36:21 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 10 обществени поръчки за 1 298 981,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-12 11:01:43Ерик Хаушилд-Изпълнителен директор
Erik Haushild-Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2017-07-12 11:01:43Ерик Хаушилд
Erik Haushild
ФРАНЦИЯBoardManager2
2017-06-09 17:41:54Мари Софи Льо Пикар - член на НС
Mari Sofi Lxo Pikar - chlen na NS
ФРАНЦИЯSupervisor
2016-12-01 11:41:35Еленка Петрова Бакалова-Изпълнителен директор
Elenka Petrova Bakalova-Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-12-01 11:41:35Даниела Димитрова Христова
Daniela Dimitrova Hristova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-12-01 11:41:35Славейко Любомиров Славейков
Slaveyko Lyubomirov Slaveykov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-12-01 11:41:35Живка Стоянова Сарачинова
ZHivka Stoyanova Sarachinova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-12-01 11:41:35Еленка Петрова Бакалова
Elenka Petrova Bakalova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-10-12 12:31:13Ингрид Женифер Жоржет Камер Фархи Бокри-член на НС
Ingrid ZHenifer ZHorzhet Kamer Farhi Bokri-chlen na NS
ФРАНЦИЯSupervisor
2015-08-12 09:53:57Мартина Ангелова Мачева-Изпълнителен директор
Martina Angelova Macheva-Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-08-12 09:53:57Мартина Ангелова Мачева
Martina Angelova Macheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-06-10 09:22:06Кристиан Луи Марсел Васьор
Kristian Lui Marsel Vasxor
ФРАНЦИЯRepresentative
2015-06-10 09:22:06Кристиан Луи Марсел Васьор
Kristian Lui Marsel Vasxor
ФРАНЦИЯBoardManager2
2015-01-05 12:38:51Арно Рене Жюлиен Льоклер- Главен изпълнителен директор
Arno Rene ZHyulien Lxokler- Glaven izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2015-01-05 12:38:51Арно Рене Жюлиен Льоклер
Arno Rene ZHyulien Lxokler
ФРАНЦИЯBoardManager2
2014-11-10 09:55:27Зденек Метелак- Изпълнителен директор
Zdenek Metelak- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2014-11-10 09:55:27Зденек Метелак
Zdenek Metelak
ФРАНЦИЯBoardManager2
2014-04-22 17:15:00СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
SubjectOfActivity
Банката извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. -извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; приемане на ценности на депозит;дейност като депозитарна или попечителска институция;финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. в; чуждестранна валута и благородни метали;финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство;консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отрасловастратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник; другиподобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)
2013-10-21 12:29:52Вили Пиер Абал- Изпълнителен директор
Vili Pier Abal- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2013-10-21 12:29:52Вили Пиер Абал
Vili Pier Abal
ФРАНЦИЯBoardManager2
2013-04-09 17:01:39Джовани Лука Сома
Dzhovani Luka Soma
ФРАНЦИЯSupervisor
2012-12-05 10:56:53Мария Койчева Русева - Изпълнителен директор
Mariya Koycheva Ruseva - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-12-05 10:56:53ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ- изпълнителен директор
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV- izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-12-05 10:56:53ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА - изпълнителен директор
ELENKA PETROVA BAKALOVA - izpalnitelen direktor
Representative
2012-12-05 10:56:53Антоан Марсел Пол Тусен - Главен изпълнителен директор
Antoan Marsel Pol Tusen - Glaven izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-12-05 10:56:53Ян Робен Дюмонтей- Изпълнителен директор
YAn Roben Dyumontey- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-11-19 11:57:35Антоан Марсел Пол Тусен
Antoan Marsel Pol Tusen
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-11-19 11:57:35Антоан Марсел Пол Тусен
Antoan Marsel Pol Tusen
ФРАНЦИЯBoardManager2
2012-03-21 09:27:47ЖИВКА СТОЯНОВА САРАЧИНОВА
ZHIVKA STOYANOVA SARACHINOVA
Procurators
2012-03-20 09:28:00ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА - изпълнителен директор
ELENKA PETROVA BAKALOVA - izpalnitelen direktor
Representative
2012-03-20 09:28:00ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ - главен изпълнителен директор
FILIP SHARL LOT - glaven izpalnitelen direktor
Representative
2012-03-20 09:28:00ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ- изпълнителен директор
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV- izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-03-20 09:28:00Ян Робен Дюмонтей- Изпълнителен директор
YAn Roben Dyumontey- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-03-20 09:28:00Мария Койчева Русева - Изпълнителен директор
Mariya Koycheva Ruseva - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-20 09:28:00ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА
ELENKA PETROVA BAKALOVA
BoardManager2
2012-03-20 09:28:00ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV
BoardManager2
2012-03-20 09:28:00ЖИВКА СТОЯНОВА САРАЧИНОВА
ZHIVKA STOYANOVA SARACHINOVA
BoardManager2
2012-03-20 09:28:00ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ
FILIP SHARL LOT
BoardManager2
2012-03-20 09:28:00Славейко Любомиров Славейков
Slaveyko Lyubomirov Slaveykov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-03-20 09:28:00Ян Робен Дюмонтей
YAn Roben Dyumontey
ФРАНЦИЯBoardManager2
2012-03-20 09:28:00ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
DANIELA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-03-20 09:28:00МАРИЯ КОЙЧЕВА РУСЕВА
MARIYA KOYCHEVA RUSEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-03-15 09:18:04ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
DANIELA DIMITROVA HRISTOVA
Procurators
2012-03-13 11:27:24Ян Робен Дюмонтей- Изпълнителен директор
YAn Roben Dyumontey- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2012-03-13 11:27:24Ян Робен Дюмонтей
YAn Roben Dyumontey
ФРАНЦИЯBoardManager2
2011-11-30 10:46:40Славейко Любомиров Славейков
Slaveyko Lyubomirov Slaveykov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-14 14:23:46ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
DANIELA DIMITROVA HRISTOVA
Procurators
2011-11-14 14:04:29ВИЛИ ПИЕР АБАЛ, Франция
VILI PIER ABAL, Frantsiya
Procurators
2011-11-09 12:52:40Мария Койчева Русева - Изпълнителен директор
Mariya Koycheva Ruseva - Izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-16 16:28:34СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
SubjectOfActivity
извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. -извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; приемане на ценности на депозит;дейност като депозитарна или попечителска институция;финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. в; чуждестранна валута и благородни метали;финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.8; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство;консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отрасловастратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг, форфетинг и други); издаване на електронни пари; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник; другиподобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)
2011-05-12 15:44:17ДИДИЕ ЛЮК МАРИ ДОМИНИК КОЛЕН
DIDIE LYUK MARI DOMINIK KOLEN
ФРАНЦИЯSupervisor
2010-04-28 16:59:21ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА - изпълнителен директор
ELENKA PETROVA BAKALOVA - izpalnitelen direktor
Representative
2010-04-28 16:59:21ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ - главен изпълнителен директор
FILIP SHARL LOT - glaven izpalnitelen direktor
Representative
2010-04-28 16:59:21ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ- изпълнителен директор
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV- izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-04-28 16:59:21БЕРТРАН КОЗАРОЛО- Изпълнителен директор
BERTRAN KOZAROLO- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-04-23 16:44:44БЕРТРАН КОЗАРОЛО- Изпълнителен директор
BERTRAN KOZAROLO- Izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-04-23 16:44:44ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ - главен изпълнителен директор
FILIP SHARL LOT - glaven izpalnitelen direktor
Representative
2010-04-23 16:44:44ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ- изпълнителен директор
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV- izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-04-23 16:44:44ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА - изпълнителен директор
ELENKA PETROVA BAKALOVA - izpalnitelen direktor
Representative
2010-04-21 09:38:23БЕРТРАН КОЗАРОЛО
BERTRAN KOZAROLO
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-04-21 09:38:23ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
DANIELA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-04-21 09:38:23МАРИЯ КОЙЧЕВА РУСЕВА
MARIYA KOYCHEVA RUSEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-04-21 09:38:23БЕРТРАН КОЗАРОЛО
BERTRAN KOZAROLO
ФРАНЦИЯBoardManager2
2010-03-26 12:02:31ЖИВКА СТОЯНОВА САРАЧИНОВА
ZHIVKA STOYANOVA SARACHINOVA
Procurators
2010-03-26 11:18:10МАРИЯ КОЙЧЕВА РУСЕВА
MARIYA KOYCHEVA RUSEVA
Procurators
2010-03-26 09:19:52ВИЛИ ПИЕР АБАЛ, Франция
VILI PIER ABAL, Frantsiya
Procurators
2010-03-25 16:12:40ВИЛИ ПИЕР АБАЛ, Франция
VILI PIER ABAL, Frantsiya
Procurators
2010-03-25 11:05:54ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ- изпълнителен директор
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV- izpalnitelen direktor
ФРАНЦИЯRepresentative
2010-03-02 14:59:20СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 БУЛ. ВЛ. ВАРНЕНЧИК 92
2010-03-02 14:59:20СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009Г.- ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР- ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ,ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ФАКТОРИНГ); 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДЕЙНОСТ КАТО ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ И ОСИГУРИТЕЛЕН ПОСРЕДНИК; 17. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ)
2010-02-12 15:32:42СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-06 10:38:23СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-06 10:33:45СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-06 10:32:16СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-07 16:56:40СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-07 16:56:19СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-07 16:54:57СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-12-04 15:12:48ПЕРИН МАРИ ЖЕНВИЕВ СЕГОЛЕН ЖИЛБЕР
PERIN MARI ZHENVIEV SEGOLEN ZHILBER
Supervisor
2009-12-04 15:12:48ПАТРИК ПИЕР ЖЕЛАН
PATRIK PIER ZHELAN
Supervisor
2009-12-04 15:12:48ЖАН-ЛУИ МАТЕИ
ZHAN-LUI MATEI
ФРАНЦИЯSupervisor
2009-12-04 15:12:48МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
MARTIN MIHAYLOV ZAIMOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-11-05 17:00:00СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-05 16:49:07СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-05 16:46:43СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-05 16:36:56СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-05 16:28:29СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-05 16:20:54СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:54:48СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:49:05СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:43:21СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:36:55СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:30:48СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-10-07 09:24:07СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-06-18 12:42:20МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
MARTIN MIHAYLOV ZAIMOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-15 14:24:53СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-04-24 11:32:14ТОШКО ПЕТРОВ СТОЯНОВ
TOSHKO PETROV STOYANOV
BranchManagers
2009-04-16 12:01:54ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
DANIELA DIMITROVA HRISTOVA
Procurators
2009-01-28 08:54:23ЕЛКА МИЛАНОВА КЬОСЕВА
ELKA MILANOVA KXOSEVA
BranchManagers
2008-11-27 10:01:00МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-11-05 09:54:53ПЕРИН МАРИ ЖЕНВИЕВ СЕГОЛЕН ЖИЛБЕР
PERIN MARI ZHENVIEV SEGOLEN ZHILBER
Supervisor
2008-11-05 09:54:53ПАТРИК ПИЕР ЖЕЛАН
PATRIK PIER ZHELAN
Supervisor
2008-11-05 09:54:53ЖАН-ЛУИ МАТЕИ, Дата на раждане 470908
ZHAN-LUI MATEI, Data na razhdane 470908
Supervisor
2008-10-30 15:18:57ПЕРИН МАРИ ЖЕНВИЕВ СЕГОЛЕН ЖИЛБЕР
PERIN MARI ZHENVIEV SEGOLEN ZHILBER
Supervisor
2008-10-30 15:18:57ЖАН ЛУИ МАТЕИ
ZHAN LUI MATEI
Supervisor
2008-10-30 15:18:57ПАТРИК ПИЕР ЖЕЛАН
PATRIK PIER ZHELAN
Supervisor
2008-09-09 15:57:30МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-08-04 17:44:43МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-06-26 11:49:34МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-06-23 10:33:50МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-06-13 16:00:51ИВАН ВИКТОР МИРОШНИКОВ
IVAN VIKTOR MIROSHNIKOV
BoardManager2
2008-03-31 16:01:29МИКАЕЛ ГЕНАЕЛ ПУЛЕН
MIKAEL GENAEL PULEN
Procurators
2008-03-31 16:01:29ЖИВКА СТОЯНОВА САРАЧИНОВА
ZHIVKA STOYANOVA SARACHINOVA
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ДИАН НЕНОВ ЙОТОВ
DIAN NENOV YOTOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ДИМО ПЕЕВ ЯНКОВ
DIMO PEEV YANKOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ПРАВДОМИР ЯНЕВ ТОДОРОВ
PRAVDOMIR YANEV TODOROV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ЕЛКА МИХАЙЛОВА АПОСТОЛОВА
ELKA MIHAYLOVA APOSTOLOVA
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА
ELENKA PETROVA BAKALOVA
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR BORISOV DIMITROV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29МИЛАДИН НИКОЛОВ ПЕТРОВ
MILADIN NIKOLOV PETROV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА
NIKOLINKA DIMITROVA POPOVA
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
BORISLAV LYUBENOV BORISOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ВЕНИ ИВАНОВ ДЪБОВ
VENI IVANOV DABOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ТОШКО ПЕТРОВ СТОЯНОВ
TOSHKO PETROV STOYANOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ЕЛКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
ELKA DIMITROVA MITEVA
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ЦВЯТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
TSVYATKO IVANOV TSVETKOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ТОШКО АСЕНОВ ТОШКОВ
TOSHKO ASENOV TOSHKOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29МЛАДЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ
MLADEN IVANOV PENCHEV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29СЕРГЕЙ ИВАНОВ ТОНЧЕВ
SERGEY IVANOV TONCHEV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ПАСКАЛ ИЛИЕВ МОСКОВ
PASKAL ILIEV MOSKOV
BranchManagers
2008-03-31 16:01:29ЕВГЕНИ АТАНАСОВ ТОДОРОВ
EVGENI ATANASOV TODOROV
BranchManagers
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ВЛ.ВАРНЕНЧИК 92
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
SubjectOfActivity
публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; извършване на парични преводи извън случаите по т. 2; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други; б) чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ). осъществяване на дейност като застрахователен агент по смисъла на Кодекса за застраховането и като осигурителен посредник по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. Придобиването, изплащането и търговията с държавни ценни книжа се извършват при условията и по реда на Закона за държавния дълг. Банката не може да извършва по занятие други дейности извън посочените по-горе, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.
2008-02-27 09:38:15ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА - изпълнителен директор
ELENKA PETROVA BAKALOVA - izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-27 09:38:15ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ - главен изпълнителен директор
FILIP SHARL LOT - glaven izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-27 09:38:15ФИЛИП ИВ ВИКТОР ЛАМЕ - изпълнителен директор
FILIP IV VIKTOR LAME - izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-27 09:38:15ЕЛЕНКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА
ELENKA PETROVA BAKALOVA
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15ЖИВКА СТОЯНОВА САРАЧИНОВА
ZHIVKA STOYANOVA SARACHINOVA
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
MARTIN MIHAYLOV ZAIMOV
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15МАРИЯ СТОЯНОВА ДОБРЕВА
MARIYA STOYANOVA DOBREVA
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15ФИЛИП ШАРЛ ЛОТ
FILIP SHARL LOT
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15ФИЛИП ИВ ВИКТОР ЛАМЕ
FILIP IV VIKTOR LAME
BoardManager2
2008-02-27 09:38:15ФИЛИП ВИГЕ
FILIP VIGE
Supervisor
2008-02-27 09:38:15СЕРЖ КЛОД ЕВЕЙЕ
SERZH KLOD EVEYE
Supervisor
2008-02-27 09:38:15ЕМАНУЕЛ МАРИ ЖАН ПИО
EMANUEL MARI ZHAN PIO
Supervisor
2008-02-27 09:38:15ЛОИК ФРАНСОА БИЯРД ДЕ СЕН-ЛОМЕ
LOIK FRANSOA BIYARD DE SEN-LOME
Supervisor
2008-02-27 09:38:15ЖАН-ДИДИЕ ЖОРЖ ФРАНСОА РЕНЕ
ZHAN-DIDIE ZHORZH FRANSOA RENE
Supervisor
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-27 09:38:15СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK (ЕИК: 813071350)
Check other registries about the company СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK (ID: 813071350)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate