Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 128001319)
Events with persons connected to the company ALIANTS BANK BALGARIYA (ID: 128001319)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 128001319)
Към 2019-10-23 12:33:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 12:33:29 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 4 обществени поръчки за 536 831,31 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-13 18:37:30Христина Маринова Марценкова
Hristina Marinova Martsenkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-13 14:20:19Александър Проценко
Aleksandar Protsenko
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2017-11-10 15:04:46Ивайло Стоянов Стоянов
Ivaylo Stoyanov Stoyanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-07-05 12:56:00АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
/1/. БАНКАТА е кредитна институция, която извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск./2/. БАНКАТА извършва и следните дейности, включени в нейния лиценз:1. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.1;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна или попечителска институция;5. (отм.28.08.2009г.) 6. финансов лизинг;7. гаранционни сделки;8. (изм.15.06.2017г.) търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 9. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и ал.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10. (изм.28.08.2009г.) парично брокерство;11. (изм.28.08.2009г., отм.15.06.2017.) 12. (изм.28.08.2009г., изм.15.06.2017г.) придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);13. придобиване и управление на дялови участия;14. отдаване под наем на сейфове;15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ)./3/ БАНКАТА може да извършва по занятие други търговски сделки, извън посочените в чл.2, ал.1 и ал.2 на Закона за кредитните институции, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги./4/ (отм.28.08.2009г., нова 28.08.2009г.) Лицензът за БАНКАТА дава право за осъществяване на посредничество при предоставяне на услугите, за които БАНКАТА е лицензирана, както и на дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник.
2017-02-13 12:48:59Валтер Липолис
Valter Lipolis
ИТАЛИЯSupervisor
2016-12-20 16:01:07Христина Маринова Марценкова
Hristina Marinova Martsenkova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-12-18 16:15:00ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗАМАНОВ
GEORGI KOSTADINOV ZAMANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-12-18 16:15:00ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗАМАНОВ
GEORGI KOSTADINOV ZAMANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-15 18:11:48Кай Мюлер
Kay Myuler
ГЕРМАНИЯSupervisor
2014-04-08 16:37:39Петер Кешбенедек
Peter Keshbenedek
УНГАРИЯSupervisor
2014-04-08 16:37:39Райнер Франц
Rayner Frants
АВСТРИЯSupervisor
2012-03-15 11:01:19Михаел Ерншпергер
Mihael Ernshperger
ГЕРМАНИЯSupervisor
2012-03-15 11:01:19Рос Леки
Ros Leki
САЩSupervisor
2012-03-15 11:01:19Реймънд Сиймър
Reymand Siymar
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSupervisor
2011-12-07 17:23:38Кристоф Плейн
Kristof Pleyn
ГЕРМАНИЯSupervisor
2011-12-07 17:23:38Димитър Георгиев Желев
Dimitar Georgiev ZHelev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-12-07 10:32:13Никола Христов Бакалов
Nikola Hristov Bakalov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-07 10:32:13Никола Христов Бакалов
Nikola Hristov Bakalov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-03-14 19:17:18Мариета Василева Петрова
Marieta Vasileva Petrova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-03-14 19:17:18Камелия Георгиева Гюлева
Kameliya Georgieva Gyuleva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-02-02 17:29:05Росен Стоядинов Станимиров
Rosen Stoyadinov Stanimirov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-02 17:29:05Росен Стоядинов Станимиров
Rosen Stoyadinov Stanimirov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-01 12:57:35АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
1.Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.2.Извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г.-извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;3.Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;4.Приемане на ценности на депозит;5.Дейност като депозитарна или попечителска институция;6.Финансов лизинг;7.Гаранционни сделки;8.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;9.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;10.Парично брокерство11.Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;12.Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);13.Придобиване и управление на дялови участия;14.Отдаване под наем на сейфове;15.Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16.Други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).
2009-03-20 16:17:25АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 79
2008-10-08 11:08:08ОРЛИН ЦЕНКОВ ПЕНЕВ
ORLIN TSENKOV PENEV
Procurators
2008-05-30 15:39:48АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В НЕЙНИЯ ЛИЦЕНЗ: 1.ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИФ И ИНКАСО; 2. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; 3. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 4. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО Т.1; 6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 7.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: а| ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; б| ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; в| ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗППЦК; 10. ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; 11. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; 12. ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗИМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-04-10 10:30:46ГЕОРГИ ЯНЧЕВ МОМЧИЛОВ
GEORGI YANCHEV MOMCHILOV
Supervisor
2008-02-11 14:51:25ДОРЧО ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
DORCHO DIMITROV ILCHEV
Representative
2008-02-11 14:51:25ДОРЧО ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
DORCHO DIMITROV ILCHEV
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
ALIANTS BANK BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-14 09:31:13АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 79
2008-01-14 09:31:13АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS BANK BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, в изпълнение предмета на своята дейност, банката извършва и следните търговски сделки : покупка на менителници и записи на заповед; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на ценности в депозит; сделки по чл.54,ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа; гаранционни сделки; извършване на операции по безкасови плашания и клиринг на чекови сметки на други лица; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/; финансов лизинг; издаване и управление на банкови карти; сделки с : финансови фючърси и опции; инструменти , свързани с валутни курсове и лихвени проценти; предоставяне на банкови касетки; придобиване и управление на дялови участия; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с товавъпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие; консултации относно портфейлни инвестиции; банката може да извършва по занятие други търговски сделки, извън посочените в чл.1, ал.1 и ал.2 от Закона за банките, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.
2008-01-14 09:31:13ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV ZHELEV
Representative
2008-01-14 09:31:13СВЕТОСЛАВ ВЕЛЕСЛАВОВ ГАВРИЙСКИ
SVETOSLAV VELESLAVOV GAVRIYSKI
Representative
2008-01-14 09:31:13Георги Янчев Момчилов
Georgi YAnchev Momchilov
Representative
2008-01-14 09:31:13ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
GALYA DIMITROVA DIMITROVA
Representative
2008-01-14 09:31:13СВЕТОСЛАВ ВЕЛЕСЛАВОВ ГАВРИЙСКИ
SVETOSLAV VELESLAVOV GAVRIYSKI
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
DIMITAR GEORGIEV ZHELEV
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
GALYA DIMITROVA DIMITROVA
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13Христо |Борисов Бабев
Hristo |Borisov Babev
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13ГЕОРГИ ЯНЧЕВ МОМЧИЛОВ
GEORGI YANCHEV MOMCHILOV
BoardManager2
2008-01-14 09:31:13ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ
EMIL DIMITROV GAVRILOV
Supervisor
2008-01-14 09:31:13МАКСИМ СТАНЕВ СИРАКОВ
MAKSIM STANEV SIRAKOV
Supervisor
2008-01-14 09:31:13СОФИЯ КАМЕНОВА ХРИСТОВА
SOFIYA KAMENOVA HRISTOVA
Supervisor
2008-01-14 09:31:13РАДКА СТЕФАНОВА РЪСИНА
RADKA STEFANOVA RASINA
Supervisor
2008-01-14 09:31:13ТЕМЕНУГА НЕНОВА МАТРАКЧИЕВА
TEMENUGA NENOVA MATRAKCHIEVA
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ ALIANTS BANK BALGARIYA (ЕИК: 128001319)
Check other registries about the company АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ ALIANTS BANK BALGARIYA (ID: 128001319)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate