Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РИВАЛ 5 (ЕИК: 121897433)
Events with persons connected to the company RIVAL 5 (ID: 121897433)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121897433)
Към 2019-11-14 20:57:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-14 20:57:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-04 16:36:11ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПИДОВА
LILYANA GEORGIEVA PIDOVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-22 15:29:58Ивайло Николов Каснаков
Ivaylo Nikolov Kasnakov
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-09 16:14:40Мариян Веселинов Беляков
Mariyan Veselinov Belyakov
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-14 17:37:46РИВАЛ 5
RIVAL 5
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-07-14 17:37:46СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-07-14 17:37:46КАТАРИНО СПА АД
KATARINO SPA AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
956300 Sell to: СИЕСАЙЕФ АД
2011-07-14 17:37:46СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
956300 Buy from: КАТАРИНО СПА АД
2011-07-14 17:37:46БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
622900 Sell to: СИЕСАЙЕФ АД
2011-07-14 17:37:46СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
622900 Buy from: БАЛКАНСТРОЙ АД
2011-07-08 13:27:27РИВАЛ 5 ООД
RIVAL 5 OOD
SubjectOfActivity
Покупкa нa cтoки или дpуги вeщи c цeл пpoдaжбaтa им в пъpвoнaчaлeн, пpepaбoтeн или oбpaбoтeн вид, пpoдaжбa нa cтoки oт coбcтвeнo пpoизвoдcтвo, тъpгoвcкo пpeдcтaвитeлcтвo и пocpeдничecтвo, кoмиcиoнни, cпeдициoнни и пpeвoзни cдeлки, cклaдoви cдeлки, лицeнзиoнни cдeлки, cдeлки c интeлeктуaлнa coбcтвeнocт, peклaмни, инфopмaциoнни, пpoгpaмни, импpecapcки или дpуги уcлуги, пoкупкa, cтpoeж или oбзaвeждaнe нa нeдвижими имoти c цeл пpoдaжбa, отдаване обекти под наем, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, селскостопански и земеделски дейности, кaктo и вcякaкви дpуги тъpгoвcки cдeлки, кoитo нe ca зaбpaнeни oт зaкoнa.
2011-06-10 12:22:03РИВАЛ 5
RIVAL 5
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-06-10 12:22:03БАЛКАНСТРОЙ АД
BALKANSTROY AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-10 12:22:03СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-10 12:22:03КАТАРИНО СПА АД
KATARINO SPA AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-10 12:22:03СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
SoleCapitalOwner
2010-11-23 16:32:03ФОРЕСТ ФРУТС
FOREST FRUTS
TransformingCompany
2010-11-23 16:32:03РИВАЛ 5
RIVAL 5
Successor703
2009-01-09 11:48:04РИВАЛ 5 ЕООД
RIVAL 5 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.СЛАВЯНСКА 2
2009-01-09 11:48:04РИВАЛ 5 ЕООД
RIVAL 5 EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ОТДАВАНЕ ОБЕКТИ ПОД НАЕМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСПОРТНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНАЛНО-БИТОВИ, РЕКЛАМНИ, СПОРТНИ, АНИМАЦИОННИ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНИЯ И ВЪТРЕШНИЯ ТУРИЗЪМ KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ TЪPГOBCKИ CДEЛKИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2009-01-09 11:48:04ИВАЙЛО НИКОЛОВ КАСНАКОВ
IVAYLO NIKOLOV KASNAKOV
Manager
2008-05-15 11:27:59РИВАЛ 5 ЕООД
RIVAL 5 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.СЛАВЯНСКА 2
2008-05-15 11:27:59ХРИСТОСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
HRISTOSLAV TODOROV TODOROV
Manager
2008-05-15 11:27:59СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
SoleCapitalOwner
2008-05-15 11:27:59ПАНКО БОЖКОВ ЗЕРЛИЕВ
PANKO BOZHKOV ZERLIEV
ShareTransfer
5000 Sell to: СИЕСАЙЕФ АД
2008-05-15 11:27:59СИЕСАЙЕФ АД
SIESAYEF AD
ShareTransfer
5000 Buy from: ПАНКО БОЖКОВ ЗЕРЛИЕВ
2008-05-15 11:00:51РИВАЛ 5
RIVAL 5
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-15 11:00:51РИВАЛ 5 ЕООД
RIVAL 5 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. КАРНЕГИ 3
2008-05-15 11:00:51РИВАЛ 5 ЕООД
RIVAL 5 EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ TЪPГOBCKИ CДEЛKИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-05-15 11:00:51ПАНКО БОЖКОВ ЗЕРЛИЕВ
PANKO BOZHKOV ZERLIEV
Manager
2008-05-15 11:00:51ПАНКО БОЖКОВ ЗЕРЛИЕВ
PANKO BOZHKOV ZERLIEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РИВАЛ 5 RIVAL 5 (ЕИК: 121897433)
Check other registries about the company РИВАЛ 5 RIVAL 5 (ID: 121897433)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate