Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТЪРГОВСКА БАНКА Д (ЕИК: 121884560)
Events with persons connected to the company TARGOVSKA BANKA D (ID: 121884560)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121884560)
Към 2019-10-17 12:36:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 12:36:05 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 16 обществени поръчки за 19 187 472,61 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-20 15:33:32ФУАТ ГЮВЕН
FUAT GYUVEN
ТУРЦИЯSupervisor
2017-11-17 14:50:53ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Ген. Тотлебен 8
2017-11-01 16:11:17ЗАХАРИ ДИМИТРОВ АЛИПИЕВ
ZAHARI DIMITROV ALIPIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-01 16:11:17ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
VALENTINA DIMITROVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-04-23 15:44:24ФУАТ ГЮВЕН
FUAT GYUVEN
SoleCapitalOwner
2014-04-11 15:06:30МАРТИН ЕМИЛОВ ГАНЧЕВ
MARTIN EMILOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-04-11 15:06:30МАРТИН ЕМИЛОВ ГАНЧЕВ
MARTIN EMILOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-11-26 16:44:47АННА ИВАНОВА АСПАРУХОВА
ANNA IVANOVA ASPARUHOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-11-26 16:44:47АННА ИВАНОВА АСПАРУХОВА
ANNA IVANOVA ASPARUHOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-09-27 10:09:52ПЛАМЕН ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
PLAMEN IVANOV DERMENDZHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-08-16 14:16:49ГЪЛЪБИН НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ
GALABIN NIKOLOV GALABOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-16 14:16:49ГЪЛЪБИН НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ
GALABIN NIKOLOV GALABOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-06-03 13:38:38ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. Ген. Тотлебен 8
2013-04-03 15:15:56ГЕРГАНА ЧАВДАРОВА БЕРЕМСКА - КАРАДЖОВА
GERGANA CHAVDAROVA BEREMSKA - KARADZHOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-24 16:00:32ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възстановими средства, предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. Банката ще извършва и изброените по-долу дейности:1. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото дейността не е обхваната от т. 1 по-горе;3. приемане на ценности на депозит;4. дейност като депозитарна и попечителска институция;5. финансов лизинг;6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8 по-долу;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 8 по-долу;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство;10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);12. издаване на електронни пари;13. придобиване и управление на дялови участия;14. отдаване под наем на сейфове;15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;16. други подобни дейности, определени с актовете на Българска народна банка.
2011-06-27 10:20:28ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-27 10:20:28АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-27 10:20:28РАДКА БОНЕВА НИКОДИМОВА
RADKA BONEVA NIKODIMOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-27 10:20:28ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-27 10:20:28ГЕРГАНА ЧАВДАРОВА БЕРЕМСКА-КАРАДЖОВА
GERGANA CHAVDAROVA BEREMSKA-KARADZHOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-27 10:20:28АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-27 10:20:28РАДКА БОНЕВА НИКОДИМОВА
RADKA BONEVA NIKODIMOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-27 10:20:28РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
RUMEN DIMITROV PETROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-11-12 12:00:09ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК.бАНКАТА ЩЕ ИЗВЪРШВА И ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ДЕЙНОСТИ:1.ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009Г.-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;2.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ (ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА), ДОКОЛКОТО ДЕЙНОСТТА НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.1 ПО-ГОРЕ;3.ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА И ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;5.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;6.ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:а)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8 ПО-ДОЛУ;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.8 ПО-ДОЛУ;8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;9.ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;10.КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;11.ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, (фАКТОРИНГ);12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15.ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2009-01-06 14:34:54ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
Representative
2009-01-06 14:34:54РАДКА БОНЕВА НИКОДИМОВА
RADKA BONEVA NIKODIMOVA
Representative
2008-06-25 14:51:51ГЕРГАНА ЧАВДАРОВА БЕРЕМСКА-КАРАДЖОВА - ЧЛЕН НА УС
GERGANA CHAVDAROVA BEREMSKA-KARADZHOVA - CHLEN NA US
BoardManager2
2008-05-21 12:15:17ТЪРГОВСКА БАНКА Д
TARGOVSKA BANKA D
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-08 11:21:18ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА И ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕ НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ,ОПРЕДЕЛЕНИ С АКТОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-04-17 13:08:14ЕЛЕНКА ХАРИЗАНОВА МАНОВА
ELENKA HARIZANOVA MANOVA
Supervisor
2008-04-17 13:08:14СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
STOYAN ILIEV ALEKSANDROV
Supervisor
2008-04-17 13:08:14БАХАТИН ГЮРБЮЗ
BAHATIN GYURBYUZ
Supervisor
2008-04-17 13:08:14ВАЛЕРИ БОРИСОВ БОРИСОВ
VALERI BORISOV BORISOV
Supervisor
2008-04-17 13:08:14ЕМЕЛ ГЮВЕН
EMEL GYUVEN
Supervisor
2008-03-06 14:51:49ТЪРГОВСКА БАНКА Д
TARGOVSKA BANKA D
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-03-06 14:51:49ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 8
2008-03-06 14:51:49ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
TARGOVSKA BANKA D AD
SubjectOfActivity
публично привличане на влогове или други възтановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на безналични преводи и други форми на безналични плащания като акредитив и инкасо, както и извършване на други парични преводи; издаване и администриране на средства за плащане като електронни платежни инструменти, пътнически чекове,; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна и попечителска институция; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с: а)инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и деруги; б)чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;финансово брокерство; консултации относно портфейлни инвестиции; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания(факторинг); придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособноста на клиенти; други подобни дейности, определени с актовете на Българска народна банка.
2008-03-06 14:51:49РАДКА БОНЕВА НИКОДИМОВА
RADKA BONEVA NIKODIMOVA
Representative
2008-03-06 14:51:49ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
Representative
2008-03-06 14:51:49РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
RUMEN DIMITROV PETROV
Representative
2008-03-06 14:51:49МЮМТАЗ МАЛИК АЪМ
MYUMTAZ MALIK AAM
Representative
2008-03-06 14:51:49РАДКА БОНЕВА НИКОДИМОВА
RADKA BONEVA NIKODIMOVA
BoardManager2
2008-03-06 14:51:49ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
PLAMEN IVANOV PETROV
BoardManager2
2008-03-06 14:51:49РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
RUMEN DIMITROV PETROV
BoardManager2
2008-03-06 14:51:49МЮМТАЗ МАЛИК АЪМ
MYUMTAZ MALIK AAM
BoardManager2
2008-03-06 14:51:49СТОЯН ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
STOYAN ILIEV ALEKSANDROV
Supervisor
2008-03-06 14:51:49ЕЛЕНКА ХАРИЗАНОВА МАНОВА
ELENKA HARIZANOVA MANOVA
Supervisor
2008-03-06 14:51:49ЕМЕЛ ГЮВЕН
EMEL GYUVEN
Supervisor
2008-03-06 14:51:49БЕХАТИН ГЮРБЮЗ
BEHATIN GYURBYUZ
Supervisor
2008-03-06 14:51:49ФУАТ ГЮВЕН
FUAT GYUVEN
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТЪРГОВСКА БАНКА Д TARGOVSKA BANKA D (ЕИК: 121884560)
Check other registries about the company ТЪРГОВСКА БАНКА Д TARGOVSKA BANKA D (ID: 121884560)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate