Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ (ЕИК: 121856059)
Events with persons connected to the company BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE (ID: 121856059)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121856059)
Към 2019-10-23 14:02:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 14:02:22 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 81 000 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-05 16:14:18СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ - Главен изпълнителен директор
STOYAN TODOROV MAVRODIEV - Glaven izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-21 17:06:20ВЕЛИНА ИЛИЕВА БУРСКА
VELINA ILIEVA BURSKA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-11-21 17:06:20МИТКО ЕМИЛОВ СИМЕОНОВ
MITKO EMILOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-10-02 15:56:43СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ
STOYAN TODOROV MAVRODIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-02 15:56:43РУМЕН ДИМИТРОВ МИТРОВ
RUMEN DIMITROV MITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-02 15:56:43НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-02 15:56:43НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-10-02 15:56:43РУМЕН ДИМИТРОВ МИТРОВ
RUMEN DIMITROV MITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-10-02 15:56:43СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ
STOYAN TODOROV MAVRODIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-05-26 14:58:46ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
LACHEZAR DIMITROV BORISOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-05-26 14:58:46КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВ
KIRIL MILANOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-03-10 16:17:37КРАСИМИР ТОТЕВ АНГАРСКИ
KRASIMIR TOTEV ANGARSKI
БЪЛГАРИЯSupervisor
2016-12-15 14:34:08БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.ДЯКОН ИГНАТИЙ 1
2014-12-13 13:05:33Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-13 13:05:33Ангел Кирилов Геков
Angel Kirilov Gekov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-13 13:05:33Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-13 13:05:33Ангел Кирилов Геков
Angel Kirilov Gekov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-10-02 09:37:28АТАНАС СЛАВЧЕВ КАЦАРЧЕВ
ATANAS SLAVCHEV KATSARCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-10-02 09:37:28КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВ
KIRIL MILANOV ANANIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-10-02 09:37:28ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KIRILOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-07-11 13:51:58НИКОЛАЙ НЕНОВ НЕНОВСКИ
NIKOLAY NENOV NENOVSKI
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-07-11 13:51:58ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КАРАНИКОЛОВ
EMIL LYUBENOV KARANIKOLOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-07-11 13:51:58ДЕНИЦА АНТОНОВА КИРОВА
DENITSA ANTONOVA KIROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-01-06 12:34:41Иван Кирилов Христов
Ivan Kirilov Hristov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-23 15:35:30Иван Кирилов Христов
Ivan Kirilov Hristov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-09-17 12:30:08Билян Любомиров Балев
Bilyan Lyubomirov Balev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-17 12:30:08Димо Евгениев Спасов
Dimo Evgeniev Spasov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-17 12:30:08Димо Евгениев Спасов
Dimo Evgeniev Spasov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-09-17 12:30:08Билян Любомиров Балев
Bilyan Lyubomirov Balev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-03-29 18:30:19СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ БЕЛЧЕВ
STEFAN ALEKSANDROV BELCHEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-03-29 18:30:19БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА извършва дейности, предвидени в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кредитните институции, съгласно издаден от Българска народна банка лиценз. БАНКАТА може да извършва следните дейности: 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и за собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, без издаване на банкови платежни карти и електронни пари, както и изпълнение на платежни операции чрез банкови платежни карти и инструменти за електронни пари; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с: -инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8; - чуждестранна валута и благородни метали; - финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън случаите по т. 8; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 14. други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка. БАНКАТА не може да извършва по занятие други дейности, извън посочените по-горе, и предвидените в Закона за Българската банка за развитие, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяване на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията и по предоставени кредити. БАНКАТА може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги. БАНКАТА може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване при спазване изискванията на действащото законодателство.
2012-01-20 10:34:23БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА извършва дейности, предвидени в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кредитните институции, съгласно издаден от Българска народна банка лиценз. БАНКАТА може да извършва следните дейности:1.публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и за собствен риск;2.извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, без издаване на банкови платежни карти и електронни пари, както и изпълнение на платежни операции чрез банкови платежни карти и инструменти за електронни пари;3.издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;4.дейност като депозитарна или попечителска институция;5.финансов лизинг;6.гаранционни сделки;7.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с:-инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 8;- чуждестранна валута и благородни метали;- финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън случаите по т. 88.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9.парично брокерство;10.консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;11.придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги /факторинг/;12.придобиване и управление на дялови участия;13.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;14.други подобни дейности, определени с наредба на Българска народна банка.БАНКАТА не може да извършва по занятие други дейности, извън посочените по-горе, и предвидените в Закона за Българската банка за развитие, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяване на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията и по предоставени кредити. БАНКАТА може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.БАНКАТА може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване при спазване изискванията на действащото законодателство.
2011-06-13 11:38:46ДОРОТЕЯ ИВАНОВА ПАНДОВА-ГАРГОВА
DOROTEYA IVANOVA PANDOVA-GARGOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-13 11:38:46ДИАНА ТОНЕВА ДРАГНЕВА-ИВАНОВА
DIANA TONEVA DRAGNEVA-IVANOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-05-30 16:48:04КРАСИМИРКА ДАВИТКОВА ВЕЛИНОВА-СЪЕВА
KRASIMIRKA DAVITKOVA VELINOVA-SAEVA
Procurators
2011-05-03 14:40:47ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ КАРАНИКОЛОВ
ILIYA ZAPRYANOV KARANIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-03 14:40:47ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЮЛЕВ
VLADIMIR VLADIMIROV GYULEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-03 14:40:47АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-03 14:40:47АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 14:40:47АНДРЕЙ ИВАНОВ ГЕНЕВ
ANDREY IVANOV GENEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 14:40:47ХРИСТО ВАНГЕЛОВ КАРАМФИЛОВ
HRISTO VANGELOV KARAMFILOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 14:40:47ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЮЛЕВ
VLADIMIR VLADIMIROV GYULEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-05-03 14:40:47ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ КАРАНИКОЛОВ
ILIYA ZAPRYANOV KARANIKOLOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-08-04 15:31:03БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 10
2010-02-26 15:47:27БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ЧРЕЗ БАНКИ-ПОСРЕДНИЦИ, ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ: 1. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.10; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1.11.2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4.ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; 5. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВАТА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 7. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/ 8. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 9. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 10. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИННСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; 11. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 12. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 13. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ. БАНКАТА НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ПО ЗАНЯТИЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ И ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, ОСВЕН КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ В ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ. БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ. БАНКАТА ПРИВЛИЧА ПРИОРИТЕТНО ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ НА СВОИ СЛУЖИТЕЛИ И НА ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА БАНКАТА. БАНКАТА МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ДРУЖЕСТВА, КОНСОРЦИУМИ И ДРУГИ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2009-11-11 11:10:58ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА
DIMANA ANGELOVA RANKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-09-15 15:27:59ГАРАБЕД АРДАШЕС МИНАСЯН
GARABED ARDASHES MINASYAN
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-09-15 15:27:59РУМЕН АНДОНОВ ПОРОЖАНОВ
RUMEN ANDONOV POROZHANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-08-11 11:14:43КРАСИМИРКА ДАВИТКОВА ВЕЛИНОВА-СЪЕВА
KRASIMIRKA DAVITKOVA VELINOVA-SAEVA
Procurators
2008-07-31 16:29:33БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ЧРЕЗ БАНКИ-ПОСРЕДНИЦИ, ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ: ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА; В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН ИЗБРОЕНИТЕ СЛУЧАИ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ/ФАКТОРИНГ/; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА; БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ; БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ; БАНКАТА ПРИВЛИЧА ПРИОРИТЕТНО ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ НА СВОИ СЛУЖИТЕЛИ И НА ЛИЦА, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА БАНКАТА; БАНКАТА МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ДРУЖЕСТВА, КОНСОРЦИУМИ И ДРУГИ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-07-31 16:29:33ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
DRAGOMIR VELKOV STOYNEV
Supervisor
2008-06-02 10:57:45ФРАНСИС АДАМ УЕЙКФИЛД КАРПЕНТЪР
FRANSIS ADAM UEYKFILD KARPENTAR
Supervisor
2008-04-10 17:34:22КРАСИМИРКА ДАВИТКОВА ВЕЛИНОВА-СЪЕВА
KRASIMIRKA DAVITKOVA VELINOVA-SAEVA
Procurators
2008-03-05 14:21:42БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-05 14:21:42БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ 1
2008-03-05 14:21:42БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
БАНКАТА ИЗВЪРШВА ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ЧРЕЗ БАНКИ-ПОСРЕДНИЦИ, ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СЛЕДНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ:ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА; В)ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН ИЗБРОЕНИТЕ СЛУЧАИ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ/ФАКТОРИНГ/;ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.54, АЛ.2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА: ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА; БАНКАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ДЕЙНОСТ ИЛИ В ПРОЦЕСА НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ; БАНКАТА МОЖЕ ДА СЪЗДАВА ИЛИ ДА ПРИДОБИВА ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ; БАНКАТА НЕ РАЗКРИВА ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ НА ГРАЖДАНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЛОГОВЕ НА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ; БАНКАТА МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ДРУЖЕСТВА, КОНСОРЦИУМИ И ДРУГИ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-03-05 14:21:42ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KIRILOV DIMITROV
Representative
2008-03-05 14:21:42САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
Representative
2008-03-05 14:21:42АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
Representative
2008-03-05 14:21:42САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
BoardManager2
2008-03-05 14:21:42АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
BoardManager2
2008-03-05 14:21:42ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТАДАРЪКОВ
DIMITAR NIKOLOV TADARAKOV
BoardManager2
2008-03-05 14:21:42ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR KIRILOV DIMITROV
BoardManager2
2008-03-05 14:21:42КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВ
KIRIL MILANOV ANANIEV
Supervisor
2008-03-05 14:21:42АТАНАС СЛАВЧЕВ КАЦАРЧЕВ
ATANAS SLAVCHEV KATSARCHEV
Supervisor
2008-03-05 14:21:42НИНА ХРИСТОВА РАДЕВА
NINA HRISTOVA RADEVA
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE (ЕИК: 121856059)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE (ID: 121856059)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate