Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ОБЩИНСКА БАНКА (ЕИК: 121086224)
Events with persons connected to the company OBSHTINSKA BANKA (ID: 121086224)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121086224)
Към 2019-10-23 08:03:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 08:03:48 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 40 обществени поръчки за 25 313 838,30 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-02 08:49:55Тодор Николов Ванев
Todor Nikolov Vanev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-27 10:34:56АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-27 10:34:56БОРИСЛАВ ЯВОРОВ ЧИЛИКОВ
BORISLAV YAVOROV CHILIKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-27 10:34:56ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ
PETAR GEORGIEV DZHELEPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-27 10:34:56ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОТЛАРСКИ
VLADIMIR GEORGIEV KOTLARSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-27 10:34:56ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ
PETAR GEORGIEV DZHELEPOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-27 10:34:56АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
ANGEL KIRILOV GEKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-27 10:34:56БОРИСЛАВ ЯВОРОВ ЧИЛИКОВ
BORISLAV YAVOROV CHILIKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-10-04 14:46:42ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане ( пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3;приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране ( факторинг, форфетинг и други); отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
2014-12-09 09:17:18ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
LYUDMILA STOYANOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-17 10:44:33НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
NIKOLAY MIHAYLOV KOLEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-17 10:44:33НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
NIKOLAY MIHAYLOV KOLEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-08-14 15:17:55ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 – извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане /платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги /факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
2014-07-09 13:48:15ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
VLADISLAV IVANOV GORANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-09 13:48:15ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
VLADISLAV IVANOV GORANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-07-09 13:48:15ЛИДИЯ СПАСОВА КОЦЕВА - СТАНКОВА
LIDIYA SPASOVA KOTSEVA - STANKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-11-16 17:42:02Радослав Тодоров Миленков
Radoslav Todorov Milenkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-07 11:50:26Здравко Борисов Гъргаров
Zdravko Borisov Gargarov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-05-31 09:46:50ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Врабча 6
2012-05-31 09:46:50РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
RADOSLAV TODOROV MILENKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-28 14:15:00САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-28 14:15:00БОРИСЛАВ ИВАНОВ МОЯНОВ
BORISLAV IVANOV MOYANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-28 14:15:00ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА
IVANKA TOTEVA POPOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-28 14:15:00САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-11-15 15:02:42СТЕФАН ЛАЗАРОВ НЕНОВ
STEFAN LAZAROV NENOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-11-15 15:02:42ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-09 11:18:57ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
VIOLETA STEFANOVA ILIEVA
Procurators
2009-08-04 13:45:34ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възсатновими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 – извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане /платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар – чекове, менителнции, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 11; чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън случаите по т. 11; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансовите инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги .факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ
2009-07-07 18:04:33ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
Публично привличане на влогове или други възсатновими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 – извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане /платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/, доколкото тази дейност не е обхваната от т. 3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозирана или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар – чекове, менителнции, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 11; чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти, извън случаите по т. 11; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансовите инструменти; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги .факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ
2008-03-21 15:12:58ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
VIOLETA STEFANOVA ILIEVA
Procurators
2008-03-10 16:27:47ОБЩИНСКА БАНКА
OBSHTINSKA BANKA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-10 16:27:47ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Врабча 6
2008-03-10 16:27:47ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА; ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ; ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪН ТЕЗИ ПО т.3; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.54. АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО; КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2008-03-10 16:27:47АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЛИЧЕВ
ALEKSANDAR PETROV LICHEV
Representative
2008-03-10 16:27:47ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕЛОВСКИ
GEORGI HRISTOV BELOVSKI
Representative
2008-03-10 16:27:47ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ
VASIL BORISOV TRENEV
Representative
2008-03-10 16:27:47ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ
VASIL BORISOV TRENEV
BoardManager2
2008-03-10 16:27:47АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЛИЧЕВ
ALEKSANDAR PETROV LICHEV
BoardManager2
2008-03-10 16:27:47ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
VIOLETA STEFANOVA ILIEVA
BoardManager2
2008-03-10 16:27:47НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
NIKOLAY MIHAYLOV KOLEV
BoardManager2
2008-03-10 16:27:47ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕЛОВСКИ
GEORGI HRISTOV BELOVSKI
BoardManager2
2008-03-10 16:27:47ДИМИТЪР ПАУНКОВ КОЛЕВ
DIMITAR PAUNKOV KOLEV
Supervisor
2008-03-10 16:27:47НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
NIKIFOR ISTALIYANOV VANGELOV
Supervisor
2008-03-10 16:27:47СПАС СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
SPAS SIMEONOV DIMITROV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ОБЩИНСКА БАНКА OBSHTINSKA BANKA (ЕИК: 121086224)
Check other registries about the company ОБЩИНСКА БАНКА OBSHTINSKA BANKA (ID: 121086224)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate