Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Първа Финансова Брокерска Къща (ЕИК: 000694724)
Events with persons connected to the company Parva Finansova Brokerska Kashta (ID: 000694724)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000694724)
Към 2019-10-16 02:06:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 02:06:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-12 14:33:54Надежда Михайлова Дафинкичева
Nadezhda Mihaylova Dafinkicheva
БЪЛГАРИЯManager
2017-02-27 14:59:36Първа Финансова Брокерска Къща
Parva Finansova Brokerska Kashta
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-02-27 14:59:36СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ
SOFIYA OPARTYUNITI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-02-27 14:59:36Тодор Людмилов Брешков
Todor Lyudmilov Breshkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Sell to: СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
2017-02-27 14:59:36СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
SOFIYA OPARTYUNITI OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
40 Buy from: Тодор Людмилов Брешков
2016-11-25 13:30:24Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2
2016-03-28 15:18:27Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2
2010-07-22 17:44:44СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
SOFIYA OPARTYUNITI OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-22 17:44:44“Пратико интер” ЕООД
“Pratiko inter” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1499960 Sell to: СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
2010-07-22 17:44:44СОФИЯ ОПЪРТЮНИТИ ООД
SOFIYA OPARTYUNITI OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1499960 Buy from: “Пратико интер” ЕООД
2009-09-24 11:00:19Неделчо Василев Неделчев
Nedelcho Vasilev Nedelchev
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-28 13:05:23Георги Георгиев Койнов
Georgi Georgiev Koynov
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-05 13:02:03Стоян Николов Николов
Stoyan Nikolov Nikolov
БЪЛГАРИЯManager
2008-07-22 14:18:23Красимир Жеков Тахчиев
Krasimir ZHekov Tahchiev
Manager
2008-07-22 14:18:23Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
SubjectOfActivity
Предоставяне по занятие на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави. Инвестиционните услуги и дейности са следните:приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти. Дружеството също така може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин.
2008-05-08 18:14:38Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2
2008-05-08 18:14:38Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
SubjectOfActivity
Предоставяне по занятие на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и в трети държави. Инвестиционните услуги и дейности са следните: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с финансови инструменти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка. Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги: съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти; услуги по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 6 от ЗПФИ, във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви г, д, е и и от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 6 от ЗПФИ и по чл. 5, ал. 2 от ЗПФИ. Дружеството също така може да извършва сделки с чуждестранни средства за плащане, а именно сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин.
2008-03-18 09:28:58Първа Финансова Брокерска Къща
Parva Finansova Brokerska Kashta
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-18 09:28:58Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2
2008-03-18 09:28:58Първа Финансова Брокерска Къща ООД
Parva Finansova Brokerska Kashta OOD
SubjectOfActivity
Предоставяне на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности на територията на Република България и в чужбина, а именно: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предоставяне на допълнителни услуги в страната и чужбина, а именно: съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с дейността по поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка, както и по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, както и извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.
2008-03-18 09:28:58Тодор Людмилов Брешков
Todor Lyudmilov Breshkov
Manager
2008-03-18 09:28:58Светозар Светозаров Абрашев
Svetozar Svetozarov Abrashev
Manager
2008-03-18 09:28:58“Пратико интер” ЕООД
“Pratiko inter” EOOD
Partner
2008-03-18 09:28:58Тодор Людмилов Брешков
Todor Lyudmilov Breshkov
Partner

Проверки в други регистри за фирмата Първа Финансова Брокерска Къща Parva Finansova Brokerska Kashta (ЕИК: 000694724)
Check other registries about the company Първа Финансова Брокерска Къща Parva Finansova Brokerska Kashta (ID: 000694724)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate