Европейски субсидии по Оперативни програми / EU Funds

by bivol

Оперативни програми 2007-2013 и 2014-2020 данни от ИСУН


Начало First

Търсенето за 131045382 намери 99 резултата

Период
Period
Бенефициент
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Изплатени
Payed
Проект
Project
2013 Министерство на околната среда и водите 20 977 024 лв./ BGN 24 567 549 лв./ BGN Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І
Партньори:
Контракс АД, Лабтех ЕООД, АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ООД, Българска геоинформационна компанияООД, Консорциум Натура България, Обединение Еконект, ГАП КонсултООД, Плеядес БългарияООД, ПЕБДЗЗД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 9 534 119 лв./ BGN 9 836 488 лв./ BGN Осигуряване на възнаграждения, включително осигурителни вноски съгласно ПМС № 67/2010 г. за служителите от дирекции КПОС, ФЕСОС и ВО, и ПМС № 203/2010 г. за длъжност сътрудник по управление на Европейски проекти и програми и надбавки за служителите от дирекции КПОС и ФЕСОС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 14 399 480 лв./ BGN 8 930 546 лв./ BGN Инициативи свързани с популяризиране на ОПОС
Партньори:
Българско национално радио, Българска Национална Телевизия, Дарик радио АД, ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД, Фокус -Нунти ООД, Нова Броудкастинг АД, БТВ Медиа Груп ЕАД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 8 955 919 лв./ BGN 8 698 277 лв./ BGN Изпълнение на проучвания, анализи, стратегии във връзка с програмиране на оперативната програма в сектор Околна среда за период 2014 – 2020 г.
Партньори:
Българско национално радио, Българска Национална Телевизия, Дарик радио АД, МАД ООД, Радио ФМ-ПЛЮС, МЕТРОРАДИО, РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ, РАДИО 1, БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ, ИНФОПРЕС И КО, Българския Топ ЕООД, Нова Броудкастинг Груп, ,
2013 Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда 96 063 673 лв./ BGN 8 031 388 лв./ BGN Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания по оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 7 355 101 лв./ BGN 4 524 974 лв./ BGN Транспортно-техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 4 142 733 лв./ BGN 4 142 733 лв./ BGN Осигуряване на основните заплати и допълнителни възнаграждения, включително дължимите към тях задължителни социални и здравни осигуровки на служителите от дирекции КПОС и ФЕСОС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 6 038 199 лв./ BGN 3 871 780 лв./ BGN Техническо обезпечаване на управлението на ОПОС
Партньори:
ПАРТНЬОРИТЕ, Контракс АД, Балкан Стар Ритейл ЕООД, АКСИОР ООД, Еуратек ООД, Мото Пфое, ДИДЖИТЕК, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 4 175 579 лв./ BGN 1 902 690 лв./ BGN Организиране на информационни и/или публични събития и производство на рекламно-информационни материали за оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. и провеждане на национална кампания Зелена България
Партньори:
Българска Национална Телевизия, Международни прояви ООД, БТВ Медиа Груп ЕАД, Нова Броудкастинг Груп, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 3 373 807 лв./ BGN 1 869 650 лв./ BGN Техническа помощ за намаляване на водозагубите в България, осигурена от ЕИБ
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 1 437 587 лв./ BGN 1 437 587 лв./ BGN Проект-осигуряване на възнагражденията на служители, изпълняващи дейности, свързани с подготовката, координацията, изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 1 324 000 лв./ BGN 1 241 221 лв./ BGN Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000
Партньори:
НАТУРА-ГИСДЗЗД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 1 060 111 лв./ BGN 1 058 000 лв./ BGN Техническа помощ в областта на управление на отпадъците
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 1 054 728 лв./ BGN 1 054 728 лв./ BGN Семинари, курсове и работни срещи за повишаване на административния капацитет на дирекция Фондове на европейския съюз за околна среда
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 8 816 000 лв./ BGN 946 882 лв./ BGN Изграждане на капацитет на звената, ангажирани с управлението и изпълнението на програмата и подготовката на следващия програмен период (2014-2020)
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 6 434 253 лв./ BGN 704 968 лв./ BGN Осигуряване на основните заплати и допълнителни възнаграждения, включително дължимите към тях задължителни социални и здравни осигуровки на служителите от ГД ОПОС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 407 198 лв./ BGN 659 743 лв./ BGN Наемане на външна експертна помощ във връзка с подготовката на оперативна програма в сектор околна среда за периода 2014-2020 г., а също и за подготовка на съпътстващи документи
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 643 216 лв./ BGN 643 216 лв./ BGN Междинна и текущи оценки на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. и на Комуникационния план на ОПОС и осъществяване на мониторинг на комуникационния план на ОПОС
Партньори:
Обединение Европейски анализи и оценки, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 619 821 лв./ BGN 619 821 лв./ BGN Голямо годишно събитие за 2010 г. и популяризиране на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. в електроните медии
Партньори:
Дарик радио АД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 553 477 лв./ BGN 553 477 лв./ BGN Семинари, курсове и работни срещи за повишаване на административния капацитет на дирекция Кохезионна политика за околна среда
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 433 732 лв./ BGN 433 732 лв./ BGN Осигуряване на допълнителни възнаграждения, включително осигурителни вноски, на служители, изпълняващи дейности, свързани с подготовката, координацията, управлението, изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, осигуряването на публичност и информация на оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 680 666 лв./ BGN 393 336 лв./ BGN Извършване на одити за целите на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
КПМГ България ООД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 385 286 лв./ BGN 385 286 лв./ BGN Техническа помощ за подпомагане успешното сключване на договори – Избор на независими оценители за проекти финансирани по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 342 790 лв./ BGN 342 790 лв./ BGN Дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа и публичност за популяризиране на ОП
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 1 000 000 лв./ BGN 302 237 лв./ BGN Организиране съхранението на архивните документи на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 286 591 лв./ BGN 286 591 лв./ BGN Изпълнение на дейности от Комуникационния план на ОП Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
Дарик радио АД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 234 172 лв./ BGN 260 192 лв./ BGN Избор на консултант за осъществяване на предварителен и последващ контрол на обществени поръчки обявени или проведени от бенефициенти по ОПОС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 877 000 лв./ BGN 252 382 лв./ BGN Техническа помощ за осигуряване възнагражденията на външни оценители, участващи в експертни работни групи и оценителни комисии за оценка на проектни предложения по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 222 156 лв./ BGN 246 840 лв./ BGN Извършване на оценки и анализи на административния капацитет на дирекция Кохезионна политика за околна среда (управляващия орган на оперативна програма Околна среда 2007-2013) г. и на дирекция Вътрешен одит в Министерство на околната среда и водите, разработване/актуализиране на организационни стратегии на дирекциите, стратегии за развитие на човешките ресурси и специализирани планове за обучения на служителите в дирекциите за периода до 2012 г
Партньори:
Институт за следдипломна квалификация - Отделение при Университета за национално и световно стопанство - гр. София, КПМГ България, КПМГ Адвайзъри, Ню Ай, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 207 485 лв./ BGN 230 539 лв./ BGN Организиране на обучения за бенефициенти по Оперативна програма Околна среда 2007 -2013 г.
Партньори:
Консорциум Евро тренинг, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 274 183 лв./ BGN 225 267 лв./ BGN Осигуряване на средства за дирекция ФЕСОС в МОСВ за командировки при извършване на проверки на място по ОПОС 2007-2013
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 167 972 лв./ BGN 223 962 лв./ BGN Осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 4 Техническа помощ на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. с бенефициенти - дирекции КПОС, ФЕСОС, и ВО в Министерството на околната среда и водите
Партньори:
Грант Торнтон ООД -, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 183 736 лв./ BGN 183 736 лв./ BGN Осигуряване на допълнително възнаграждение на служители, изпълняващи дейности свързани с подготовката, координацията, изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация на ОП Околна среда 2007-2013 г. и осигуряване възнаграждението на служители, назначени съгласно ПМС № 203 на длъжност сътрудник по управление на Европейски проекти и програми
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 784 687 лв./ BGN 174 960 лв./ BGN Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите
Партньори:
ИНС ИНФО ТРЕЙДИНГ, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 1 812 000 лв./ BGN 149 015 лв./ BGN Осигуряване на възнаграждение на служителите в администрацията на централните органи на изпълнителната власт, участващи в оценката на проектни предложения по ос 1, 2 и 3 по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 137 615 лв./ BGN 137 615 лв./ BGN Заседания на комитет за наблюдение на оперативна програма Околна среда 2007 - 2013г. за 2009 г., 2010 г. до май/юни 2011 г.
Партньори:
Компания за международни конгреси ООД, Международни прояви ООД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 136 130 лв./ BGN 136 130 лв./ BGN ПМС №197/05.08.2008 и РМС № 261/14.04.2009
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 304 979 лв./ BGN 132 587 лв./ BGN Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на околната среда и водите
Партньори:
Дегри Консултинг ЕООД, РИВ КОНСУЛТ 2013 ЕООД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 173 070 лв./ BGN 122 045 лв./ BGN Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000
Партньори:
ДИКОН ГРУП ЕООД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 481 575 лв./ BGN 120 961 лв./ BGN Наименование на проекта Осигуряване на експертна помощ във връзка с изпълнението на ОП Околна среда 2007-2013 г. на служители от общата и специализираната администрация на МОСВ, съгласно ПМС № 62/2007 г. (посл. доп.с ПМС № 330/2011 г., обн. в ДВ, БР.98 от 2011 г.)
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 112 334 лв./ BGN 112 334 лв./ BGN Семинарно-обучителни дейности, курсове, работни срещи и дискусии за повишаване на административния капацитет на бенефициенти – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ във връзка с подготовката и изпълнението на проекти по ОПОС, както и по различни секторни политики, свързани с цялостното управление на оперативната програма
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 481 200 лв./ BGN 106 614 лв./ BGN Осигуряване на организиране и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
Международни прояви ООД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 105 722 лв./ BGN 105 722 лв./ BGN Проект-организиране и провеждане на събития за целите на ОПОС 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 98 400 лв./ BGN 98 400 лв./ BGN Въвеждане в националното законодателство на изискванията на директива 2008/98/ЕО за отпадъците и за отмяна на определени директиви
Партньори:
ЕРС-КОС ООД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 98 030 лв./ BGN 98 030 лв./ BGN Изпълнение на дейности за информираност на целевите групи по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
ЕСТАТ ООД, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 490 094 лв./ BGN 98 018 лв./ BGN Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 91 344 лв./ BGN 91 344 лв./ BGN Изграждане на информационна система за управление на информационните потоци по ОПОС, предоставяки възможност за изграждането на справки в реално време
Партньори:
ИНФО-ЛОГИКА, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 89 969 лв./ BGN 89 969 лв./ BGN Повишаване на капацитета на дирекция Вътрешен одит чрез обучения в страната и чужбина
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 392 961 лв./ BGN 78 400 лв./ BGN Ефективна структура на администрациите на МОСВ и на ИАОС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 730 180 лв./ BGN 39 213 лв./ BGN Извършване на устни и писмени преводи, включително симултанни и консекутивни преводи за нуждите на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
КОНСОРЦИУМ ДИАЛОГ И ПАРТНЬОРИ, ,
2013 Министерство на околната среда и водите 36 840 лв./ BGN 36 840 лв./ BGN Оценка и анализ на риска за одобрени проекти по оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 35 192 лв./ BGN 35 192 лв./ BGN Извършване на устни и писмени преводи, включително симултанти и консекутивни преводи за нуждите на оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 33 360 лв./ BGN 33 360 лв./ BGN Осигуряване на средства на дирекция Вътрешен одит в МОСВ за командировки при извършване на одит и проверки на място на бенефициенти по проекти, финансирани по приоритетните оси на ОПОС 2007 – 2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 32 660 лв./ BGN 32 660 лв./ BGN Избор на консултант по връзки с обществеността, интегрирани маркетингови комуникации, реклама и изграждане на брандинг стратегии и подготовка, изпълнение и мониторинг на голямо публично събитие
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 29 957 лв./ BGN 29 957 лв./ BGN Укрепване на административния капацитет във връзка с подобряване качеството на оценителните комисии по ОПОС-слабости и добри практики
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 18 600 лв./ BGN 18 600 лв./ BGN Провеждане на социологическо проучване за измерване на познаваемостта на ОПОС 2007-2013 и залагане на индикатори за оценка на мерките за информация и публичност съгласно Комуникационния план на ОПОС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 17 938 лв./ BGN 17 938 лв./ BGN Създаване и поддържане на интернет страница за оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. информираща потенциалните бенефециенти за наличната помощ по програмата и резултатите от нейното изпълнение
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 84 000 лв./ BGN 16 800 лв./ BGN Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите от МОСВ чрез специализирани обучения
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 13 011 лв./ BGN 13 011 лв./ BGN Повишаване капацитета на дирекция ВО чрез обучения в страната и чужбина - 2010г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 12 140 лв./ BGN 12 140 лв./ BGN Обучение на вътрешните одитори по актуални проблеми от вътрешния одит чрез участие в курсове организирани от Института на Вътрешните одитори в България
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 11 594 лв./ BGN 11 594 лв./ BGN Кръгла маса /семинар/ за представяне на концепция за развитие на инфраструктурата в сектор отпадъци чрез ОПОС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 11 140 лв./ BGN 11 140 лв./ BGN Осигуряване на средства на дирекция КПОС в МОСВ за командировки при извършване на планирани и ad hoc проверки на място, както и проверки на място, свързани с администрирането на нередности по ОПОС 2007-2013
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 10 893 лв./ BGN 10 893 лв./ BGN Провеждане на работна среща между УО, МЗ, дирекция Отпадъци, дирекция Превантивна дейност от МОСВ, МФ, общини, НСОРБ и областни управители
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 10 026 лв./ BGN 10 026 лв./ BGN Среща в Брюксел с ГД Регионална политика за определяне параметрите на механизъм за изграждане на регионална система за управление на отпадъците с помощта на ОПОС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 9 332 лв./ BGN 9 332 лв./ BGN Официално работно посещение за обмяна на опит в гр. Талин, Естония
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 8 148 лв./ BGN 8 148 лв./ BGN Обучение на 28-30.05.2008 г. на експерти от дирекция КПОС чрез участие в семинар на тема Оценка и мониторинг на СФ на ЕС в град Маастрихт, Холандия
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 8 132 лв./ BGN 8 132 лв./ BGN Повишаване капацитета на дирекция КПОС чрез обучение на експерти в семинар Оценка на публичните политики: процедури, методи, практики и стандарти на Европейския институт по публична администрация -Европейски център за регионите на 28-31 октомври 2008 г. в град Барселона, Испания
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 7 974 лв./ BGN 7 974 лв./ BGN Работна среща с представители на ЕК относно предстояща процедура по набиране на проектни предложения по приоритетна ос 2 на ОП Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 7 767 лв./ BGN 7 767 лв./ BGN Осигуряване на възнаграждение по реда на чл.17, ал.4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007 г. на експерти от дирекция Национална служба за защита на природата, участващи в оценката на проектни предложения по ос 3 на ОПОС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 7 500 лв./ BGN 7 500 лв./ BGN Участие на експерти в обучение на тема Комуникационен план за Европейските фондове
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 7 293 лв./ BGN 7 293 лв./ BGN Обучение на експерти от дирекция КПОС чрез участие на 27-28.10.2008 г. в семинар Финансов контрол, организирани от Европейската академия за данъци, икономика и право в град Берлин, Германия.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 7 244 лв./ BGN 7 244 лв./ BGN Обучение на експерти от дирекция КПОС чрез участие в семинари и конференция, организирани от Европейската академия за данъци, икономика и право във Федерална Република Германия през 2008 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 7 156 лв./ BGN 7 156 лв./ BGN Участие в семинар Кохезионен фонд за програмния период 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 71 200 лв./ BGN 7 120 лв./ BGN Осъществяване от УО на планирани и ad hoc проверки на място, както и проверки на място, свързани с администрирането на нередности по оперативна програма Околна среда 2007-2013 г., на проекти одобрени за финансиране по приоритетни оси 1, 2 и 3 на програмата
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 6 339 лв./ BGN 6 339 лв./ BGN Осигуряване на средства на дирекция Вътрешен одит в МОСВ за командировки при извършване на одитен ангажимент за преглед на договори над праговете по Директива 2004/18/ЕС, по които няма наложени финансови корекции в максимален размер
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 3 756 лв./ BGN 3 756 лв./ BGN Участие в конференция Териториална кохезия и кохезионна политика в бъдеще
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 3 482 лв./ BGN 3 482 лв./ BGN Организиране на посещение на експерти от Център за инвестиции в сферата на околната среда (Талин, Естония), с цел обмяна на опит
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 3 479 лв./ BGN 3 479 лв./ BGN Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерти от дирекция Превантивна дейност и дирекция Управление на отпадъците участващи в оценката на проектни предложения по ос 2 по оперативна програма Околна среда 2007 - 2013г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 1 197 лв./ BGN 1 197 лв./ BGN Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерти от дирекция Превантивна дейност, дирекция Управление на отпадъците и дирекция Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество, участващи в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/02/14 Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Ботевград по оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 1 179 лв./ BGN 1 179 лв./ BGN Организиране на Ден на отворените врати на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 1 040 лв./ BGN 1 040 лв./ BGN Обучение Одит на средствата по програми на ЕС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 799 лв./ BGN 799 лв./ BGN Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал.4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007 г. на експерти от дирекция Превантивна дейност и дирекция Управление на отпадъците участващи в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/01/13 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община по оперативна порграма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 673 лв./ BGN 673 лв./ BGN Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерти от дирекция Превантивна дейност и дирекция Управление на водите участващи в оценката на проектни предложения по ос 1 по оперативна програма Околна среда 2007 - 2013г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 466 лв./ BGN 466 лв./ BGN Закупуване на фотоапарат за нуждите на оперативна програма Околна среда 2007 -2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 420 лв./ BGN 420 лв./ BGN Участие в конференция Качеството за по-добър живот.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 399 лв./ BGN 399 лв./ BGN Осигуряване на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007г на експерт – правоспособен юрист от дирекция Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество, участващ в оценката на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/01/13 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община по оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 0 лв./ BGN 0 лв./ BGN Осигуряване на външни експерти за осъществяване на предварителен контрол съгласно чл. 20а, ал. 2, т.2 и ал. 4 на ЗОП
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 132 000 лв./ BGN 0 лв./ BGN Оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3 на Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 105 000 лв./ BGN 0 лв./ BGN Осигуряване на външни експерти от списъка по чл.19, ал. 2, т.8, от ЗОП за участие в комисиите за оценка на офертите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 0 лв./ BGN 0 лв./ BGN Осигуряване на допълнителни възнаграждения, включително осигурителни вноски, на служители изпълняващи дейности, свързани с вътрешен одит на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 0 лв./ BGN 0 лв./ BGN Доставка на компютърно и периферно оборудване за целите на управлението на оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 0 лв./ BGN 0 лв./ BGN Осигуряване на възнаграждения на участници в работни групи, инициирани от дирекция Кохезионна политика за околна среда и свързани с управлението и изпълнението на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 285 441 лв./ BGN 0 лв./ BGN Анализи на приоритетност на проектни предложения по приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС и закупуване на продукти Microsoft Project и Autocad за ползване на резултатите от анализа.
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 0 лв./ BGN 0 лв./ BGN Оценка на капацитета на бенефициентите по ОПОС
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 0 лв./ BGN 0 лв./ BGN Заседания на Комитет за наблюдение на ОПОС 2007-2013
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 0 лв./ BGN 0 лв./ BGN Изготвяне на стратегия за прилагането на Комуникационния план на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. и подготовка на документация за обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 0 лв./ BGN 0 лв./ BGN Избор на консултант за изготвяне на типови образци на документация за възлагане на обществени поръчки по ЗОП/НВОМП и указания за тяхното правилно ползване, прилагане и попълване
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 250 000 лв./ BGN 0 лв./ BGN Юридически услуги в областта на европейското финансиране по Оперативна програма Околна реда
Партньори:
,
2013 Министерство на околната среда и водите 422 281 лв./ BGN 0 лв./ BGN Извършване на проверки по проекти, финансирани по ОП Околна среда 2007 - 2013 г. през 2015 г.
Партньори:
,

Общо договорени субсидии (за всички страници)/ Total contracted subventions (for all pages): 210 899 132 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate